Заявление за членство в Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РА КЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ" /ААРЗ „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“/

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ААРЗ „ ОЛИМПИЙ ПАНОВ“

З А Я В Л Е Н И Е

oт ………....................................................................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

адрес за кореспонденция:

гр.(с.): .................................................... пощенски код………..

улица (ж.к.) ........................................................ бл. №......, вх......, ет....., ап.......

E-mail: ................................................................................

Телефони: мобилен: ................................., стационарен: ........................................

Зачислен в запаса (резерва) от дата .... .... .......... г., с Военна книжка: Сер. ....,

№ ...................

   Уважаеми господин Председател, заявявам желанието си за членство в Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов”, считано от ...... ......... ................. г.

   Декларирам, че съм запознат с Устава на Асоциацията, и залегналите в него цел, предмет на дейност, средства и задачи и ще работя за тяхното постигане.

Прилагам:

1. Регистрационна карта;

2. Документ за платен встъпителен членски внос.

Дата: ....... ...... 20..... г.                                                         Подпис: ………………….