Управителен съвет на ААРЗ „ОЛ. ПАНОВ“

   /съгласно Устава на ААРЗ „Ол. Панов“/

Чл. 44. (1) Управителния съвет /УС/ е изпълнителен колективен орган за управление на Асоциацията. Той се състои от нечетен брой нейни членове, които са най-малко седем. Точният брой, структурата, мандатността и срокът за изпълнение на функционалните задължения на членовете на УС се определят от Общото събрание, по предложение на Председателя на Асоциацията, който е и председател на нейния УС. Един мандат е със срок от четири години.

(2) Юридически лица, които са членове на Асоциацията, могат да посочват за членове на УС и лица, които са техни членове.

(3) При гласуване всеки член на УС /присъстващ или редовно представен/ има право само на един глас.

Чл. 45. На УС на Асоциацията се възлагат следните отговорности:

1. Представлява Асоциацията и определя обема на представителната власт на отделните нейни членове.

2. Разработва организационно-управленската структура и вътрешните правила за работа на Асоциацията и ги предлага на Общото събрание за приемане.

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

4. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията с цел нейното развитие, при спазване изискванията на настоящия Устав.

5. Подготвя и представя за обсъждане и приемане пред Общото събрание на отчет, програма, планове, годишен финансов отчет, проект за бюджет за дейността на Асоциацията с начините за неговото изразходване, както и други, необходими за доброто функциониране на Асоциацията документи /правилници, наредби, планове, инструкции по основните видове дейност, и др./.

6. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, като носи отговорност за това.

7. Определя адреса на Асоциацията.

8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

9. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и други предвидени в Устава задължения.

10. Осигурява поддържането на сайта на Асоциацията.

11. Ръководи международната дейност на Асоциацията.

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

13. За изключителни заслуги към създаването и развитието на РВ и А може да определи и предложи за избор от Общото събрание Почетен председател на Асоциацията и на нейния УС.

14. За дейността си се отчита пред Общото събрание.

Чл. 51. (1) Заседанията на Управителния съвет /УС/ на Асоциацията се провеждат най-малко четири пъти в годината. Те се свикват и ръководят от неговия Председател, а при отсъствието му – от определено от него и гласувано от УС лице: зам.-председател или друг член на УС. Председателят е длъжен да свиква заседания на Управителния съвет и при писмено искане на минимум една трета от членовете му. Ако това не стане в едноседмичен срок, то заседание може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл. 52. (1) УС на Асоциацията може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Приема се за присъстващо и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения по време на заседанието. В този случай валидността на гласуването се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието и протоколчика чрез вписване на обстоятелствата и техните подписи.

(3) Решенията на заседанията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията за изменение на Устава, за преобразуване или ликвидация на Асоциацията, както и относно действия на разпореждане с нейното имущество, които да се предложата на Общото събрание за гласуване, се вземат с мнозинство от 2/3 от от всички членове на УС.

(5) УС на Асоциацията може да вземе решение с обикновено мнозинство и без да бъде провеждано заседание, т. е при установяване на връзка между неговите членове чрез средства за комуникация. В тези случаи протоколът за взетото решение трябва да бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.