ОБШО СЪБРАНИЕ НА ААРЗ „ОЛ. ПАНОВ“ – ДЕЙНОСТ И ЧЛЕНОВЕ

    /съгласно Устава на ААРЗ „Ол. Панов“/

Чл. 25. (1) Върховен орган за управление на Асоциацията е Общото събрание /ОС/, а нейн колективен орган за управление е Управителния съвет /УС/.

Чл. 26. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(2) Всеки един член на Асоциацията с изрично писмено пълномощно може да упълномощи физическо лице, което да го представлява на едно или повече заседания на Общото събрание. Един пълномощник няма право да представлява повече от трима членове едновременно и да преупълномощава с правата си трети лица.

Чл. 27. На Общото събрание на Асоциацията се възлагат следните отговорности:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията, а при необходимост приема и актуализира Правилник за дейността на УС, Правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и др. организационни документи.

2. Определя броя, избира и освобождава членовете на УС и уточнява тяхната мандатност. Избира между тях и освобождава от длъжност Председателят и Заместник председателите на Управителния съвет на Асоциацията.

3. Избира Председателя и членовете на Контролната комисия, както и на други комисии, създавани по необходимост, като определя техните пълномощия и мандат.

4. Приема и изключва физически и юридически членове на Асоциацията.

5. Определя основните насоки, програма и планове за дейността на Асоциацията.

6. Приема Годишния план и бюджета на Асоциацията.

7. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

8. Разглежда предложения, сигнали и жалби срещу решения на Управителния съвет.

9. Взема решение за: откриване и закриване на клонове, участие в други организации /сдружаване/, преобразуване /реорганизиране/ или прекратяване на Асоциацията.

10. Приема Годишните отчети за дейността на УС и на Контролната комисия, както и Годишния финансов отчет на Асоциацията.

11. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на действащите закони и Устава за дейността на Асоциацията.

12. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

Чл. 28. (1) Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията се свиква по инициатива на УС и се провежда най-малко един път годишно. Първото заседание се свиква не по-късно от края на първото тримесечие на съответната година. Тези заседания на Общото събрание се ръководят от Председателя на Сдружението и на неговия УС и се протоколират от секретаря или нарочно избран протоколчик. Протоколите се подпечатват с печата на Асоциацията и подписват от Председателя на УС и протоколчика. В срок до една седмица след провеждане на заседанието протоколът се публикува на сайта на Асоциацията. По един екземпляр от всеки протокол се разпечатва и оформен се съхранява при Председателя /секретаря/ на Сдружението и на неговия УС в папка.

(2) При невъзможност Председателят на Асоциацията и на нейния УС да присъства на дадено заседание на ОС, то се ръководи от предложен от УС и гласуван на самото ОС член на УС.

Чл. 29. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията може да бъде свикано по всяко време - от УС или по искане на една десета от нейните членове. Във втория случай заседанието се ръководи и протоколира от членове на групата, предложила провеждането на такова заседание на Общото събрание. Материалите от всяко извънредно заседание на Общо събрание се ползват и съхраняват по указания в Чл. 28 на настоящия Устав ред.

Чл. 30. (1) За свикване на Общото събрание, най-малко един месец преди насрочения ден, се изпраща в електронен или писмен вид покана до всеки член или поканен гост. Тя трябва да съдържа: дневния ред, датата, часът и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обявява в сайта на Асоциацията. Разпечатана на хартиен лист програмата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

(2) Поканата може да се обявява и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и/или в „Държавен вестник“.

Чл. 31. Материалите, свързани с датата, мястото, дневния ред и съдържанието на заседанията на Общото събрание се съхраняват на електронен (сайта на Асоциацията) и на хартиен носител. При поискване, те се предоставят на всеки член на сдружението.

Чл. 32. (1) Заседанието на Общото събрание на Асоциацията е законно, ако присъстват повече от половината от всички нейни членове. Кворумът се установява от председателстващият събранието по списък, в който се отразяват имената и подписите на присъстващите членове и техните представители.

(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и се след това се провежда, като се счита за редовно, колкото и членове да присъстват. Решенията му се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите.

Чл. 33. (1) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си и се легитимират с подпис. Списъкът се заверява от Председателя на УС /председателстващия Общото събрание/ и секретаря /протоколчика/. Същият се прилага към протокола от заседанието.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, заявили за своето присъствие до първото гласуване, след установяването на кворума.

Чл. 34 При гласуването всеки член /от присъстващи или редовно представени/ има право само на един глас.

Чл. 35. Член на Общото събрание на Асоциацията няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 36. При гласуване, едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Гласува се въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 37. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите.

Чл. 38. Решенията за изменение и допълване на Устава, както и за преобразуване или прекратяване на Асоциацията, се вземат с мнозинство от 2/3 (или ≈ 70%) от присъстващите.

Чл. 39. Решенията на Общото събрание на Асоциацията влизат в сила веднага след приемането им, освен ако в самите тях е посочено друго.

Чл. 40. (1) Общото събрание може да взема решения и по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, но са допълнително предложени, гласувани и приети за обсъждане в началото на заседанието.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на управление по низходяща линия. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с настоящия Устав.

(3) Решенията на Управителния съвет на Асоциацията, които са взети в противоречие с действащото законодателство, настоящия Устав или предходно решение на Общо събрание, могат да бъдат оспорвани при следващото заседание на събранието по искане на заинтересованите членове, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от три месеца от датата на вземане на решение.

Протокол

Чл. 41. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга или в сайта на Асоциацията.

(3) Всеки, присъствал на Общото събрание член на Асоциацията има право да следи за точното спазване реда за провеждане на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 42. (1) Всички структури /колективни органи/ на Асоциацията водят също протоколи от заседанията си.

(2) Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола от заседанието на Общото събрание се прилага и списък на участвалите в него членове.