У С Т А В НА АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА


 

 

У С Т А В

НА

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ"

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ– СДРУЖЕНИЕ,

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Гл. I.Общи положения

Наименование, статут, седалище и адрес

Чл. 1. (1) С настоящия устав се учредява и регламентира юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, за осъществяване на общественополезна дейност, под наименование на български език:

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА

„ОЛИМПИЙ ПАНОВ",

с абревиатура ААРЗ„ОЛИМПИЙ ПАНОВ“, наричано по-долу закраткост “Асоциацията”.

(2) Наименовнието на Асоциацията може допълнително да се изписва и на английски език: ASSOTIATION OF OFFICERS FROM ARTILLERY AND ROCKET TROOPS FROM RESERVE “OLYMPI PANOV” - NON-PROFIT MAKING PUBLIC BENEFIT ORGANIZATION.

(3) Всяко писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер /ако има такъв/.

Чл. 2. (1) АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ" е сдружение с нестопанска цел на физически и юридически лица, регистрирано съгласно разпоредбите на „Закона за юридическите лица с нестопанска цел “ /ЗЮЛНЦ/ като независима, доброволна организация на офицери, сержанти и войници от запаса, служили в структурите на ракетните войски и артилерията на Българската армия /РВ и А - БА/, както и в други родове войски, която осъществява общественополезна дейност.

(2) Асоциацията по своя характер е национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация. Тя се изгражда на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението за осъществяване на дейност в полза на обществото.

(3) В своята работа Асоциацията се ръководи от законите на Република България /РБ/, този Устав, решенията на нейните органи за управление и общочовешката етика.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“ е:

Р. България, гр. София 1000, Област София (столица), Община „Столична, район „Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 48.

Гл. II. Цел, вид, предмет и срок на дейност

Цел, задачи и средства за тяхното постигане

Чл. 4. Целта на Асоциацията е да работи активно за издигане престижа на рода войска - “РВ и А“ - БА и да формира чувства на родолюбие чрез:

1.Провеждане на мероприятия за личностно развитие, повишаване професионалната компетентност и подобряване социалния статус на своите членове, както и за родолюбиво и военно-патриотично възпитание на подрастващото поколение, младежта и хората в зряла възраст.

2. Съхраняване и развитие на нравствените ценности и идеали, воинските добродетели и бойните традиции на българския народ и РВ и А - БА.

3. Подпомагане със своя опит ръководството на БА чрез предлагане на обосновани идеи и препоръки за реформиране организацията, въоръжението и бойното използване на РВ и А в съвременни условия, като се отчита нивото на световните стандарти.

4. Организиране и провеждане на форуми /конференции, семинари, лектории, беседи, дискусии, изложби, прожекции, срещи с изтъкнати деятели от обществената сфера, издателска и др. дейности/ за изява на творци и специалисти в областта на РВ и А, като и в други области на военното изкуство и развитието на човечеството.

5. Работа по социално подпомагане на членовете на Асоциацията, получили тежки заболявания и изпаднали в затруднения.

6. Консултиране и оказване подкрепа на всички юридически и физически лица, които имат интереси в областта на военното дело, и основно – на РВ и А.

7. Да служи като посредник-изпълнител между управленските, учебните и стопанските учреждения и организации при провеждане на военно-патриотичното възпитание, чрез запознаване с традициите и ценностите на БА, на нейните артилерия и РВ, както и на техните пълководци.

Чл. 5. Основните средства за постигане на поставената цел на Асоциацията са:

1. Всички разрешени от закона форми за пропагандиране на бойните традиции, успехите и победите на артилерийските и ракетните формирования - във военно и мирно време.

2. Участие с експертни мнения при разработване на нови доктринални и нормативни документи /устави, ръководства, наставления, и др./ по използването на РВ и А в различни операции, съгласно изискванията на установените стандарти.

3. Участие в провеждането на научни форуми и военно-научни конференции, срещи със сродни и граждански организации за разпространяване на положителния опит в използването на РВ и А и техния принос в изпълнението на мисиите на БА.

4. Популяризиране на бойните традиции чрез участие в създаване и поддържане на историческите паметници, свързани с делата на формированията от РВ и А - БА.

5. Привличане на нови членове и симпатизанти, които безкористно да подпомагат, съобразно със своите възможности, за постигане целта на Асоциацията.

Чл. 6. Посочените цел и средства за тяхното постигане са в интерес на:

1. Подобряване условията на живот на българския народ и неговото запасно воинство, и най-вече - запазване цялостта и независимостта на отечеството ни;

2. Укрепването на РБ като правова и демократична държава и развитие на гражданското общество.

3. Укрепване на националната сигурност и отбраната на страната чрез подпомагане дейността на Министерството на отбраната за повишаване военно-професионалната подготовка на запасните и резервистите от военновременните структури на РВ и А - БА, както и на тези за защита на населението при извънредни ситуации.

4. Привличане и обединяване в своята организация на офицери, сержанти и войници от РВ и А на БА и граждански лица на действителна военна служба, както и лица от запаса и резерва от сходни родове войски, които споделят идеите на сдружението и работят за постигане на неговата цел и задачи.

5. Съхраняване на другарството и взаимопомощта между офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва на РВ и А - БА, създадени по време на службата им в Българската армия и след преминаването им в запаса.

6. Защита на социалните интереси, престижа и достойнството на офицерите, сержантите и войниците от резерва и запаса от РВ и А - БА.

7. Подпомагане на социалната интеграция и реализация на освободените офицери и сержанти от кадрова военна служба в РВ и А - БА.

8. Участие /с проекти, програмни продукти, военно-научни и др. публикации и мероприятия/ за издигане престижа на рода войска в БА, като изпълнява функциите на активен посредник между армията и гражданското общество.

9. Непрекъсната работа за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на своите членове, подрастващото поколение, младежта и възрастното гражданство, съхраняване и развитие на нравствените ценности и идеали, воинските добродетели и бойните традиции на българския народ и РВ и А - БА;

10. Активно подпомагане дейността на държавните органи и общинските власти при решаване на задачи за защита на националната сигурност.

11. Поддържане на близки взаимоотношения със сродните организации на РВ и А - БА от страната, структурните звена на СОСЗР и други лица - единомишленици.

12. Поддържане на база данни в сайта /уеб страница, библиотека/ на Асоциацията със специализирани издания в областта на дейност на сдружението.

13. Установяване на контакти и евентуално членуване в международни асоциации, федерации, и други организации, свързани с предмета на дейност на Асоциацията.

14. Извършване на всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност на сдружението, които не са забранени от закона.

Чл. 7. Предвижда се поставената за реализиране от Асоциацията многокомпонентна цел да се постигне чрез изпълнението на следните задачи:

1. Поддържане на постоянна връзка и провеждане на срещи с: ръководствата на Щаба на отбраната, Сухопътните войски; ВМС; командирите на военни формирования от РВ и А - БА; декана на Факултет ,,Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ,,В. Левски”; командването на ВА „Георги С. Раковски” и преподавателите във факултетите по бойно използване на РВ и А в огневото поразяване; ръководството Централното военно окръжие /ЦВО/ и подчинените му областни военни окръжия; Националният военно-исторически музей; редакционните съвети на родолюбиво и патриотично настроените с рубриките си медии, като: Информационен център - МО /ВТК с Филмовия архив, в-к „Българска армия“/, електронен вестник „Отбрана“, вестниците „Българско войнство“, "Над 55 години", "Телеграф"; сайт-вестник „Отбрана.com”; и други.

2. Сдружаване на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва, служили в структурите на РВ и А - БА.

3. Формулиране, изготвяне, огласяване и отстояване на собствени становища по проблемите на националната сигурност, отбраната на страната, военното строителство, вътрешния ред, изграждането и развитието на въоръжените сили, борбата с тероризма, престъпността и корупцията.

4. Поддържане на взаимодействие с органите на държавната и местната власт.

5. Непрекъснато изучаване на новостите в ракетното, артилерийското и др. въоръжение, в използване на РВ и А - БА в различни операции в национален, съюзен и коалиционен формат и участие в разработване на предложения за изменение и допълнение на нормативни и поднормативни актове за постигане целите на Асоциацията и СОСЗР.

6. Сътрудничество и провеждане на съвместни мероприятия със сродни военно-родолюбиви организации, както и с други граждански сдружения.

7. Възстановяване, поддържане и изграждане на военни паметници, паметници на славата на РВ и А - БА.

8. Участие в чествания и ритуали, свързани с военните традиции на РВ и А и Б А.

9. По-ефикасна работа по военно-патриотичното възпитание с отделите по образованието в общините, училищните настоятелства и директорите на училища по места.

10. Провеждане на конференции, срещи, дискусии, беседи, информации и др., свързани с целите, задачите и предмета на действие на Асоциацията. Участие в мероприятията на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО-CIOR;

11. Извършване на издателска, културно-просветна, възпитателна и други дейности в съответствие с целите и предмета на дейност на Асоциацията;

12.     Участие в и организиране на публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на сигурността, отбраната, въоръжените сили и използването на РВ и А в различни операции в национален и коалиционен формат.

Определяне вида на извършваната дейност

Чл. 8. Асоциацията осъществява общественополезна дейност, като разходва наличните и придобити средства за осъществяване на горепосочената цел и изпълнението на задачите за нейното реализиране.

Предмет на дейност

Чл. 9. Предметът на дейността на Асоциацията включва:

1. Осигуряване и поддържане на нормален организационен живот и изпълнението на целта и поставените в годишните планове на сдружението задачи.

2. Създаване и реализиране на идеи и участие в пилотни и внедрителски продукти за нуждите на МО и други институции и организации, с оглед постигане целта на Асоциацията.

3. Организиране и провеждане или подпомагане на научни и др. конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи, за изпълнение целта на сдружението.

4. Изготвяне и разпространяване на бюлетин и др. издания, свързани с популяризиране на новостите в областта на развитието на въоръжението, техническите средства и схващанията в бойното използване на РВ и А, за изпълнение на годишните планове и целевата реализация на дейността на Асоциацията.

5. Издаване на мемоарна, научно-техническа литература и др. печатни разработки за реализиране компонентите на целта на сдружението.

6. Провеждане на културно-масови военно-патриотични мероприятия.

7. Подпомагане на изпадналите в беда колеги – членове на Асоциацията.

8. Непрекъснато поддържане и актуализиране сайта на Асоциацията.

9. Поддържане в добър вид и изправност помещенията и имуществото на Асоциацията.

Чл. 10.Предметът на допълнителната стопанската дейност на сдружениетое свързан с предмета на основната му дейност и включва:

1. Разработване на научни, научно-технически, научно-популярни, информационни и други разработки.

2. Обучение в познаване на нормативни документи, работа с микрокомпютърна техника с приложни програмни продукти и по други обучаващи програми.

3. Публикуване на реклами в издания на Асоциацията.

4. Предлагане на оформени като завършени продукти - резултати от проучвания, анализи и др. издания на сдружението.

5. Извършване на други дейности незабранени от закона и подпомагащи осъществяването на целите на Асоциацията.

Общественополезна дейност

Член 11. (1) Асоциацията ще изпълнява своята цел и задачи, като спомага за:

1. Развитието на теорията за използване на РВ и А, а така също за с утвърждаване на гражданското общество, образованието, науката и технологиите.

2. Подпомагане на социалната и личностната интеграция на новопреминалите към резерва и в запаса воини от формированията на РВ и А, както и от сродните родове войски.

3. Защитата на човешките права на преминалите към резерва и в запаса воини от формированията на РВ и А и от сродните родове войски, съобразно с изискванията на националните и общоевропейските актове.

(2) Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, изготвя Доклад за дейността си веднъж годишно. Той трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Асоциацията и постигнатите резултати;

2. размерът на добитото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. видът, размерът, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовият резултат.

(3) Докладът по ал. 2 е публичен. Екземпляр от него, заедно с Финансовия отчет на Асоциацията като юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, следва да се заявят за обявяване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Срок

Чл. 12. Асоциацията се учредява за неопределен срок и без друго прекратително условие.

Гл. III.   Членство, източници и контрол на средствата

Учредяване

Чл. 13. Асоциацията, като сдружение с нестопанска цел, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица - учредители.

Чл. 14. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Нейните членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Членовете на Асоциацията могат да бъдат:

1. Индивидуални;

2. Колективни;

3. Почетни;

4. Асоциирани.

(3) Индивидуален член може да стане всяко физическо лице, което споделя целта, предмета на дейност и задачите на Асоциацията, има офицерско, сержантско или войнишко звание от запаса или резерва и е служил в структурите на РВ и А или в сроден род войски, независимо от неговите политически убеждения, вероизповедание и етническа принадлежност, който приема Устава на Асоциацията и плаща редовно членски внос.

(4) Колективен член на Асоциацията може да бъде всяко българско сдружение на офицери, сержанти и войници от запаса и резерва на РВ и А, което признава нейния Устав, споделя целта, предмета на дейност, задачите и средствата за тяхното постигане, изпълнява решенията на Управителния съвет /УС/ и плаща определения членски внос, съобразно декларираните /реалните/ свои членове.

= Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат и местни (областни, общински) организации, със изградени свои структури.

= Всеки колективен член на Асоциацията упражнява своите права и задължения чрез своите органи за управление, като излъчва свой пълномощник. Пълномощник на колективен член може да бъде само физическо лице, снабдено с изрично пълномощно. Всеки пълномощник може да представлява само един колективен член, като няма право да упълномощава с правата си трето лице и има право на един глас в ръководните органи на Асоциацията.

(5) Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат нейни членове, физически и юридически лица, които имат изключителни заслуги към създаването и развитието на РВ и А, участвали са в създаването на ръководни и др. нормативни документи и внедряване на фундаментални постановки в теорията и практиката по използване на формированията от РВ и А в съвременните операции, видни учени, общественици и политици, радетели за развитието и пропагандирането на теорията и практиката по използването на РВ и А.

= Почетните членове на Асоциацията, които не са офицери, сержанти и войници от запаса и резерва, също се канят на общи и тържествени събрания, чествания и др. празници.

(6) Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат съпругите на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва, съпругите на кадровите военнослужещи, както и военни служители, служили и работили в структурите на РВ и А - БА.

(7) Симпатизанти на Асоциацията са онези лица и колективи, които я подпомагат финансово или материално и/или извършват доброволна дейност в нейна полза.

Придобиване на членство

Чл. 15. (1) Всеки кандидат за член на Асоциацията подава Заявление /в писмен вид или по електронен път/ съгласно с приложения към Устава образец. В него той декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Заявлението се подава до Председателя на Управителния съвет на сдружението, като към него се прилага Регистрационна карта /съгласно с приложения към настоящия Устав образец/ и ксерокопие на квитанцията от платен встъпителен членски внос.

(2) Колективни членове на Асоциацията се приемат с решение на нейните изпълнителни органи, на чиято територия те са създадени. Кандидатите за колективни членове на Асоциацията трябва да представят писмена молба, с преписи от документите си за регистрация и от решението на Управителните си органи за членство в Асоциацията, с документ за надлежно упълномощаване на представител /ако лицето се представлява от такъв/.

(3) Почетни членове на Асоциацията се приемат с решение на Общото събрание по инициатива на Управителния съвет или по предложения на организациите /клубове, и др./ в областите и общините.

(4) Управителният съвет /УС/, като орган за управление на Асоциацията, внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на върховния колективен орган - Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание за приемане в Асоциацията на съответния член.

(5) На всеки действащ член на на Асоциацията се издава членска карта.

(6) На почетните членове на Асоциацията се издава почетна грамота и се връчва почетна значка.

Членски права и задължения

Чл. 16. Всеки член на Асоциацията има право да:

1. Участва в в работата на Общото събрание и в изпълнение на приетите цел и задачи - лично или чрез свои представители.

2. Избира органите за управление на Асоциацията и да бъде избиран в тях.

3. Извършва контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление.

4. Отправя предложения, сигнали, жалби и молби до ръководните органи по всички въпроси от дейността на Асоциацията.

5. Бъде информиран за дейността на Асоциацията.

6. Ползва по предназнчение имуществото на Асоциацията.

7. Бъде награждаван според заслугите и подпомаган при нужда, съобразно с възможностите на Асоциацията.

8. Да овласти трето лице да упражнява неговите права и да изпълнява задълженията му, което се извършва писмено и произвежда действие, след писмено уведомяване на УС. В тези случаи овластяващото лице носи отговорност за неизпълнението на неговите задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 17. Всеки член на Асоциацията е длъжен да:

1. Участва редовно в дейността на Асоциацията, да пропагандира и да работи за изпълнение на целта и включените в предмета на дейност цел и задачи, чрез използване на определените ресурси.

2. Спазва законите на Република България и клаузите на настоящия Устав.

3. Пази доброто име и достойнството на офицера, сержанта и войника от запаса и резерва.

4. Плаща редовно установения членски внос.

5. Поддържа своята подготовка и готовност за изпълнение на мобилизационните си задължения и за служба в резерва.

6. Работи за нарастване обществения авторитет на Асоциацията и за умножаване и опазване на нейното имущество.

7. Решително да се противопоставя на всички опити за разцепление и нарушаване единството на Асоциацията.

Чл. 18. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване на членството в Асоциацията.

Прекратяване на членството

Чл. 19. (1) Членството в Асоциацията се прекратява:

1. С едностранно писмено волеизявление до Председателя на УС на Асоциацията, а за колективните членове - писмено, до съответното общинско или областно формирование на нейната структура.

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

3. С изключването.

4. С прекратяване съществуването на Асоциацията.

5. При отпадане на необходимостта от членство в Асоциацията.

(2) Решението за изключване на индивидуален член се взема от Общото събрание на Асоциацията при доказано виновно поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо.

(3) Решението за изключване от Асоциацията на колективен член се взема от съответния орган на управление, който осъществява неговото ръководство.

(4) Решението за изключване от Асоциацията на членове на областните и общинските организации /клубове, и др./, включени в нейната структура, се взема от Общото събрание на Асоциацията, по предложение на съответните организации.

(5) Решението за изключване от Асоциацията може да се обжалва пред висшестоящите ръководни органи, включително и пред Общото събрание (конгреса) на СОСЗР. Жалбите и възраженията на членовете на Асоциацията се подават писмено и се решават от съответния орган в двумесечен срок. За резултатите се информира подателя на жалбата и съответното формирование.

(6) Отпадането на членството е налице и когато даден член повече от една година не е плащал членски внос и не е участвал в дейността на Асоциацията. Отпадането се обсъжда на заседание на УС и се документира надлежно с решение на Общото събрание за прекратяване на членството.

Източници и контрол на средствата

Източници на средства на Асоциацията

Чл. 20. (1) Всички членове на Асоциацията са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос бива встъпителен и годишен.

(2) Встъпителният членски внос е равен на 2 лв. и той се внася при кандидатстване за приемането в Асоциацията. Стойността на встъпителния членски внос при необходимост може да бъде променена с решение на Общото събрание.

(3) Годишниятчленски внос представлява 1 % от заявения месечен доход, но не по-малко от 15 лв. Внася се в касите на подразделенията на Асоциацията еднократно до 30 април на текущата година. Членският внос на неотчетените и приетите след 30 април нови членове на Асоциацията се събира и отчита до 30 ноември същата година. Стойността на годишния членски внос при необходимост може да бъде променена с решение на Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 21. По решение на Общото събрание на Асоциацията и Общите събрания на структурните формирования /клубове, и др./, членовете могат да правят целеви вноски за изпълнение на определени задачи. В тези случаи, със съответни решения, се определят целта, размера и начина на събиране на вноските.

Чл. 22. Други източници на средства Асоциацията могат да бъдат:

1. Дарения, помощи и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица.

2. Материална и финансова помощ от държавата МО, ЦС на СОСЗР, общините, и др.;

3. Приходи от участие в международни и др. програми;

4. Постъпления и приходи, получени в съответствие с действащите закони в страната.

5. Приходи от извършване на допълнителна стопанска дейност, непосредствено свързана с предмета на основната дейност на Асоциацията. Същите се използват за постигане на определената в Устава многокомпонентна цел.

Органи за контрол

Чл. 23. Контролна комисия .(1) Общи положения:

1. Избира се от Общото събрание на Асоциацията и има състав от трима души, като измежду тях се избира Председател.

Членовете на Контролната комисия не могат да участват в други ръководни органи на сдружението.

2. Контролира спазването на клаузите от Устава на Асоциацията.

3. Разглежда жалби, възражения, вътрешни спорове и въпроси по организационната етика.

4. Предлага изход от на спорни въпроси между членове на Асоциацията и спорни решения на Общото събрание и Управителния съвет.

5. Упражнява вътрешен финансов контрол върху отчета и стопанисването на средствата и имуществото на Асоциацията.

6. Периодично информира Управителния съвет и Общото събрание за своята дейност.

7. Председателят на контролната комисия на Асоциацията участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

8. Ежегодно Контролната комисия до 31 март изготвя Годишен финансов отчет за изминалата година, който е неразделна част от Годишния доклад за дейността на Асоциацията. Този доклад се разглежда на заседание на УС и се приема от Общото събрание. До 30 юни на следващата година Председателят на УС и Председателят на Контролната комисия заявяват Годишния финансов отчет за изминалата година за обявяване и го предоставят в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

(2) Заседанията на Контролната комисия се свикват от нейния Председател. Всяко заседание на Контролната комисия е законно, ако в него участват всичките му членовете. Решение се взема с обикновено мнозинство, т. е. когато се приеме от повече от половината присъстващи членове.

Чл. 24. Годишните финансови отчети на Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Гл. IV. Управление

Органи на управление

Чл. 25. (1) Върховен орган за управление на Асоциацията е Общото събрание, а нейн колективен орган за управление е Управителния съвет /УС/.

(2) При необходимост, се избират и изпълнителни органи /постоянни и временни/, чиито вид, състав, правомощия, срок и мандатност се разглеждат и приемат от Общото събрание по предложение на УС или редовен член на Асоциацията.

Общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(2) Всеки един член на Асоциацията с изрично писмено пълномощно може да упълномощи физическо лице, което да го представлява на едно или повече заседания на Общото събрание. Един пълномощник няма право да представлява повече от трима членове едновременно и да преупълномощава с правата си трети лица.

Чл. 27. На Общото събрание на Асоциацията се възлагат следните отговорности:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията, а при необходимост приема и актуализира Правилник за дейността на УС, Правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и др. организационни документи.

2. Определя броя, избира и освобождава членовете на УС и уточнява тяхната мандатност. Избира между тях и освобождава от длъжност Председателят и Заместник председателите на Управителния съвет на Асоциацията.

3. Избира Председателя и членовете на Контролната комисия, както и на други комисии, създавани по необходимост, като определя техните пълномощия и мандат.

4. Приема и изключва физически и юридически членове на Асоциацията.

5. Определя основните насоки, програма и планове за дейността на Асоциацията.

6. Приема Годишния план и бюджета на Асоциацията.

7. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

8. Разглежда предложения, сигнали и жалби срещу решения на Управителния съвет.

9. Взема решение за: откриване и закриване на клонове, участие в други организации /сдружаване/, преобразуване /реорганизиране/ или прекратяване на Асоциацията.

10. Приема Годишните отчети за дейността на УС и на Контролната комисия, както и Годишния финансов отчет на Асоциацията.

11. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на действащите закони и Устава за дейността на Асоциацията.

12. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

Свикване

Чл. 28. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията се свиква по инициатива на УС и се провежда най-малко един път годишно. Първото заседание се свиква не по-късно от края на първото тримесечие на съответната година. Тези заседания на Общото събрание се ръководят от Председателя на Сдружението и на неговия УС и се протоколират от секретаря или нарочно избран протоколчик. Протоколите се подпечатват с печата на Асоциацията и подписват от Председателя на УС и протоколчика. В срок до една седмица след провеждане на заседанието протоколът се публикува на сайта на Асоциацията. По един екземпляр от всеки протокол се разпечатва и оформен се съхранява при Председателя /секретаря/ на Сдружението и на неговия УС в папка.

Чл. 29. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията може да бъде свикано по всяко време - от УС или по искане на една десета от нейните членове. Във втория случай заседанието се ръководи и протоколира от членове на групата, предложила провеждането на такова заседание на Общото събрание. Материалите от всяко извънредно заседание на Общо събрание се ползват и съхраняват по указания в Чл. 28 на настоящия Устав ред.

Чл. 30. (1) За свикване на Общото събрание, най-малко един месец преди насрочения ден, се изпраща в електронен или писмен вид покана до всеки член или поканен гост. Тя трябва да съдържа: дневния ред, датата, часът и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква.Поканата се обявява в сайта на Асоциацията. Разпечатана на хартиен лист програмата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

(2) Поканата може да се обявява и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и/или в „Държавен вестник“.

Чл. 31. Материалите, свързани с датата, мястото, дневния ред и съдържанието на заседанията на Общото събрание се съхраняват на електронен (сайта на Асоциацията) и на хартиен носител. При поискване, те се предоставят на всеки член на сдружението.

Кворум

Чл. 32. (1) Заседанието на Общото събрание на Асоциацията е законно, ако присъстват повече от половината от всички нейни членове. Кворумът се установява от председателстващият събранието по списък, в който се отразяват имената и подписите на присъстващите членове и техните представители.

(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и се след това се провежда, като се счита за редовно, колкото и членове да присъстват. Решенията му се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите.

Чл. 33. (1) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си и се легитимират с подпис. Списъкът се заверява от Председателя на УС /председателстващия Общото събрание/ и секретаря /протоколчика/. Същият се прилага към протокола от заседанието.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, заявили за своето присъствие до първото гласуване, след установяването на кворума.

Гласуване

Чл. 34 При гласуването всеки член /от присъстващи или редовно представени/ има право само на един глас.

Чл. 35. Член на Общото събрание на Асоциацията няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 36. При гласуване, едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Гласува се въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Решения

Чл. 37. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите.

Чл. 38. Решенията за изменение и допълване на Устава, както и за преобразуване или прекратяване на Асоциацията, се вземат с мнозинство от 2/3 (или ≈ 70%) от присъстващите.

Чл. 39. Решенията на Общото събрание на Асоциацията влизат в сила веднага след приемането им, освен ако в самите тях е посочено друго.

Чл. 40. (1)Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

(2)Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на управление по низходяща линия. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с настоящия Устав.

(3) Решенията на Управителния съвет на Асоциацията, които са взети в противоречие с действащото законодателство, настоящия Устав или предходно решение на Общо събрание, могат да бъдат оспорвани при следващото заседание на събранието по искане на заинтересованите членове, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от три месеца от датата на вземане на решение.

Протокол

Чл. 41. (1)За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга или в сайта на Асоциацията.

(3) Всеки, присъствал на Общото събрание член на Асоциацията има право да следи за точното спазване реда за провеждане на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 42. (1) Всички структури /колективни органи/ на Асоциацията водят също протоколи от заседанията си.

(2) Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола от заседанието на Общото събрание се прилага и списък на участвалите в него членове.

Контрол

Чл. 43. Всеки член на Асоциацията при необходимост може да сезира нейната контролна комисия или институцията по регистрация на Асоциацията, които да се произнесат относно законосъобразността на определено решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Управителен съвет

Чл. 44. (1) Управителния съвет /УС/ е изпълнителен колективен орган за управление на Асоциацията. Той се състои от нечетен брой нейни членове, които са най-малко седем. Точният брой, структурата, мандатността и срокът за изпълнение на функционалните задължения на членовете на УС се определят от Общото събрание, по предложение на Председателя на Асоциацията, който е и председател на нейния УС. Един мандат е със срок от четири години.

(2) Юридически лица, които са членове на Асоциацията, могат да посочват за членове на УС и лица, които са техни членове.

(3) При гласуване всеки член на УС /присъстващ или редовно представен/ има право само на един глас.

Отговорности и правомощия:

Чл. 45. На УС на Асоциацията се възлагат следните отговорности:

1. Представлява Асоциацията и определя обема на представителната власт на отделните нейни членове.

2. Разработва организационно-управленската структура и вътрешните правила за работа на Асоциацията и ги предлага на Общото събрание за приемане.

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

4. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията с цел нейното развитие, при спазване изискванията на настоящия Устав.

5. Подготвя и представя за обсъждане и приемане пред Общото събрание на отчет, програма, планове, годишен финансов отчет, проект за бюджет за дейността на Асоциацията с начините за неговото изразходване, както и други, необходими за доброто функциониране на Асоциацията документи /правилници, наредби, планове, инструкции по основните видове дейност, и др./.

6. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, като носи отговорност за това.

7. Определя адреса на Асоциацията.

8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

9. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и други предвидени в Устава задължения.

10. Осигурява поддържането на сайта на Асоциацията.

11. Ръководи международната дейност на Асоциацията.

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

13. За изключителни заслуги към създаването и развитието на РВ и А може да определи и предложи за избор от Общото събрание Почетен председател на Асоциацията и на нейния УС.

14. За дейността си се отчита пред Общото събрание.

Чл. 46. Правомощията на всеки от членовете на УС на Асоциацията се прекратяват предсрочно:

- По решение на Общото събрание;

- По тяхна писмена молба, отправена до УС. Същият, на своето първо заседание след постъпването на молбата, се произнася по нея и я представя за гласуване на първото следващо заседание на Общото събрание.

   .

Председател на Управителния съвет

Чл. 47. (1) Управителният съвет /УС/ на Асоциацията се ръководи от Председател, който е и председател на Асоциацията и се избира от Общото събрание.

(2) Мандатът и срокът на изпълнение на тази длъжност се определят също от Общото събрание, като един мандат със срок от четири години.

(3) За редовно избран Председател на УС се счита канидатът, получил най-голям брой гласове. Ако на първо място са избрани кандидати с еднакъв брой гласове, тогава се провежда нов избор между тях.

Чл. 48. Председателят на Асоциацията и на нейния УС:

- Подготвя и ръководи заседанията на Общото събрание на Асоциацията;

- Свиква и ръководи заседанията на УС на Асоциацията;

- Набелязва разпределението на длъжностите и функционалните задължения на членовете на УС (Секретар, Касиер, и т. н.). Същите се подлагат на гласуване в УС, а при необходимост – и от Общото събрание;

- Представлява Асоциацията пред трети лица - СОСЗР, държавните и други организации, както и чуждестранни такива;

- До 30 юни на всяка текуща година заявява за обявяване и предоставя в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, Финансовият отчет от предходната година.

- Преупълномощава своите заместници и другите членове на УС с отделни свои права;

- Носи отговорност за действията си, ако увреждат имуществото и интересите на Сдружението.

Чл.49. (1) Правомощията на Председателя на УС на Асоциацията се прекратяват предсрочно по решение на нейното Общо събрание.

(2) Предложения за гласуване прекратяването на пълномощията на Председателя на Асоциацията и на нейния УС могат да направят:

- инициативна група в състав повече от 1/3 от членовете на Общото събрание;

- УС - при невъзможност той да изпълнява длъжността или по друга уважителна причина;

- по писмена молба на действащия Председател на Асоциацията и на нейния УС.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Асоциацията и на нейния УС, Общото събрание на Асоциацията избира за нов Председател, като до встъпването в длъжност на новия председател, УС се председателства от определен от него заместник-председател на Асоциацията и на нейния УС.

Чл. 50. При необходимост, в дейността на УС за решаване на специфични задачи, могат да бъдат временно привлечени специалисти - членове на Асоциацията, включително и от организациите по места, чиито правомощия, срок и мандатност след това се разглеждат от Общото събрание.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 51. (1) Заседанията на Управителния съвет /УС/ на Асоциацията се провеждат най-малко четири пъти в годината. Те се свикват и ръководят от неговия Председател, а при отсъствието му – от определено от него лице: зам.-председател или друг член на УС. Председателят е длъжен да свиква заседания на Управителния съвет и при писмено искане на минимум една трета от членовете му. Ако това не стане в едноседмичен срок, то заседание може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Вземане на решения от Управителния съвет

Чл. 52. (1) УС на Асоциацията може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Приема се за присъстващо и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения по време на заседанието. В този случай валидността на гласуването се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието и протоколчика чрез вписване на обстоятелствата и техните подписи.

(3) Решенията на заседанията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията за изменение на Устава, за преобразуване или ликвидация на Асоциацията, както и относно действия на разпореждане с нейното имущество, които да се предложата на Общото събрание за гласуване, се вземат с мнозинство от 2/3 от от всички членове на УС.

(5) УС на Асоциацията може да вземе решение с обикновено мнозинство и без да бъде провеждано заседание, т. е при установяване на връзка между неговите членове чрез средства за комуникация. В тези случаи протоколът за взетото решение трябва да бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 53. Всеки от членовете на УС носи отговорност при доказване,че е увредил имуществото и/или интересите на Асоциацията.

Глава VI. Отчетност и документи

Чл. 54. (1)В УС на Асоциацията се изготвят и водят на отчет:

1. Списъци на членовете на на Асоциацията и на УС, заявления за членство и регистрационни карти на всички нейни членове;

2. Годишен план, протоколи от проведените и заседания на Общото събрание и на УС, както и отчети за дейността на Асоциацията;

3. Ведомости за събрания членски внос;

4. Касова книга за приходите и разходите;

5. Отчет за приходите и разходите през изминалата година и бюджет за текущата година;

6. Финансово отчетни документи: отчети, фактури, касови бонове, преписи от протоколни решения и др.;

7. Книга „История на Асоциацията“,като продължение на „История на Клуб РВ и А“;

(2) Всички документи и материали по т. т. 1, 2 и 7 се публикуват в сайта на Асоциацията.

Задължения за водене на книги

Чл. 55. (1) Асоциацията, когато е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и УС /на електронен или хартиен носител/. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола /секретаря, протоколчика/, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Асоциацията, когато е юидическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, в който трябва да се включат и данни относно:

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целта, задачите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. Видът, размерът, стойността и целта за постигане с използване на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. Финансовият резултат.

( 3) Годишният доклад за дейността и Финансовият отчет на Асоциацията, като юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се заявяват за обявяване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Разходване на имущество

Чл. 56. (1) Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Асоциацията, когато е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. Лица, били в състава на УС до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. Юридически лица, финансирали Асоциацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. Политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел.

(4) Асоциацията, когато е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при публично обявени общи условия.

Глава VII. Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Преобразуване

Чл. 57. Асоциацията може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел с решение на Общото събрание, след гласуване с квалифицирано болшинство, т. е. 2/3 (≈ 70%) от членовете да гласуват ,,за“.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 58. Асоциацията прекратява своето съществуване като юридическо лице с нестопанска дейност:

1. С решение на Общото събрание, след гласуване с квалифицирано болшинство, т. е. 2/3 (≈ 70%) от членовете да гласуват ,,за“.

2. С решение на съда когато:

а) не е учредена по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на законите или е насочена срещу обществения ред или на добрите нрави;

в) ако е обявена в несъстоятелност.

Чл. 59. (1) При прекратяване съществуването на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се осъществява от УС или от определена от Общото събрание комисия.

(3) За ликвидацията на Асоциацията нейния се съставя протокол, който се подписва от ликвидатора и се утвърждава от Председателя на Асоциацията, който е и председател на УС.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание за създаване на юридическо лице - сдружение с нестопанска цел „Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса - Олимпий Панов", проведено на …. …. 2018 г.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали този Устав да се счита за неразделна част от него.

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на ЗЮЛНЦ, се заместват по право от повелителните правила на този закон.

§ 4. Печатът на Асоциацията се изготвя от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание.

§ 5. Предшественик на „Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса - Олимпий Панов" е Клуб ,,Ракетни войски и артилерия - Олимпий Панов”, създаден на 23. 01. 2004 г.

§ 6. Патрон на Асоциацията е героят от Сръбско-Българската война 1885 г. майор Олимпий Спиридонов Панов - един от първостроителите на артилерията в БА.

§ 7. Празник на Асоциацията е 11 март.

§ 8. Марш на Асоциацията е „Един завет”.

§ 9. След приемането на този Устав, органите за управление на досега съществуващия Клуб „РВ и А _Олимпий Панов“ престават да съществуват и се провеждат нови избори за УС и Контролна комисия, в съответствие с изискванията на Чл. 23, Чл. 27 и Чл. 44 от настоящия Устав.

§ 10. Приетите членове на Сдружение Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“ получават членска карта по изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание образец.

§ 11. В срок до два месеца от приемането на Устава се извършва пререгистрация на членовете на Асоциацията. За целта всички досегашни членове на Клуба и нови членове на Асоциацията подават Заявления за членство и попълват Регистрационни карти, съгласно приложените към настоящия Устав образци. Записалите се в Асоциацията досегашни членове на Клуб РВ и А „Олимпий Панов“ не плащат наново встъпителен внос за членство.

§ 12. Подготовката на българските гражданите за защита на отечеството и за службата в резерва на въоръжените сили на РБ се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за резерва на въоръжените сили на РБ.

§ 13. Атрибути – лого и печат на асоциацията. Освен това, членовете на Асоциацията, при участие в мероприятия на всички равнища, могат да носят значки, ленти, трансперанти, шалчета, шапки, тениски и други, с изобразени върху тях атрибути и отличителни знаци на Асоциацията.

§ 14. Неуредените в този Устав вътрешноорганизационни въпроси се решават от Общото събрание на Асоциацията.