Цел и задачи

 

                                 Цел и задачи на сдружение ААРЗ ,, Олимпий Панов":

 

Целта на Асоциацията е да работи активно за издигане престижа на рода войска - “РВ и А“ - БА и да формира чувства на родолюбие чрез:

1. Провеждане на мероприятия за личностно развитие, повишаване професионалната компетентност и подобряване социалния статус на своите членове, както и за родолюбиво и военно-патриотично възпитание на подрастващото поколение, младежта и хората в зряла възраст.

2. Съхраняване и развитие на нравствените ценности и идеали, воинските добродетели, престижа и бойните традиции на артилерията и ракетните вийски на българската армия.

3. Подпомагане със своя опит ръководството на БА чрез предлагане на обосновани идеи и препоръки за реформиране организацията, въоръжението и бойното използване на РВ и А в съвременни условия, като се отчита нивото на световните стандарти.

4. Организиране и провеждане на форуми /конференции, семинари, лектории, беседи, дискусии, изложби, прожекции, срещи с изтъкнати деятели от структурите на Държавното управление, МО и обществената сфера, издателски и др. институции/,   за изява на творци и специалисти в различни области на военното изкуство и развитието на човечеството изобщо.

5. Работа по социално подпомагане на членовете на Асоциацията, получили тежки заболявания и изпаднали в затруднения.

6. Консултиране и оказване подкрепа на всички юридически и физически лица, които имат интереси в областта на военното дело, и основно – на артилерията и ракетните войски на българската армия.

7. Изпълнение функцията на посредник-изпълнител между управленските, учебните и стопанските учреждения и организации при провеждане на военно-патриотичното възпитание, чрез запознаване с традициите и ценностите на БА, на нейните артилерия и РВ, както и на техните пълководци.

Задачи:

1. Поддържане на постоянна връзка и провеждане на срещи с: ръководствата на Щаба на отбраната, Сухопътните войски; ВМС; командирите на военни формирования от РВ и А - БА; декана на Факултет ,,Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ,,В. Левски”; командването на ВА „Георги С. Раковски” и преподавателите във факултетите по бойно използване на РВ и А в огневото поразяване; ръководството Централното военно окръжие /ЦВО/ и подчинените му областни военни окръжия; Националният военно-исторически музей; редакционните съвети на родолюбиво и патриотично настроените с рубриките си медии, като: Информационен център - МО /ВТК с Филмовия архив, в-к „Българска армия“/, електронен вестник „Отбрана“, вестниците „Българско войнство“, "Над 55 години", "Телеграф"; сайт-вестник „Отбрана.com”; и други.

2. Сдружаване на основата на общи интереси. на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва, служили в структурите на РВ и А – БА, както и с други военни и цивилни организации.

3. Формулиране, изготвяне, огласяване и отстояване на собствени становища по проблемите на националната сигурност, отбраната на страната, военното строителство, вътрешния ред, изграждането и развитието на въоръжените сили, борбата с тероризма, престъпността и корупцията.

4. Поддържане на взаимодействие с органите на държавната и местната власт.

5. Непрекъснато изучаване на новостите в ракетното, артилерийското и др. въоръжение, в използване на РВ и А - БА в различни операции в национален, съюзен и коалиционен формат и участие в разработване на предложения за изменение и допълнение на нормативни и поднормативни актове за постигане целите на Асоциацията и СОСЗР.

6. Сътрудничество и провеждане на съвместни мероприятия със сродни военно-родолюбиви организации, както и с други граждански сдружения.

7. Възстановяване, поддържане и изграждане на военни паметници, паметници на славата на РВ и А - БА.

8. Участие в чествания и ритуали, свързани с военните традиции на РВ и А и Б А.

9. По-ефикасна работа по военно-патриотичното възпитание с отделите по образованието в общините, училищните настоятелства и директорите на училища по места.

10. Провеждане на конференции, срещи, дискусии, беседи, информации и др., свързани с целите, задачите и предмета на действие на Асоциацията. Участие в мероприятията на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО-CIOR;

11. Извършване на издателска, културно-просветна, възпитателна и други дейности в съответствие с целите и предмета на дейност на Асоциацията;

12.       Участие в и организиране на публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на сигурността, отбраната, въоръжените сили и използването на РВ и А в различни операции в национален и коалиционен формат.

13. Упорита и непрекъсната борба за: издигане на социален статус на членовете на Асоциацията, повишаване на пенсиите и премахване на техния таван; подобряване на медицинското обслужване на военните пенсионери, и най-вече - обгрижване и подпомагане на получилите тежки заболявания и останали от дълго време на легло колеги; финансово подпомагане на изпадналите в затруднения колеги.

14. Организиране и провеждане на общи мероприятия /в рамките на сдружението и съвместни със сродни организации/: посещения на кино и театър; екскурзии; съвместни чествания по различни поводи, и др.