Стрелба и управление на огъня

Стрелба и управление на огъня

полк. /з/ Николай Личев

 

Що е то и как се планираше, организираше и контролираше подготовката на офицерите, сержантите и подразделенията, тогава когато имаше артилерийски съединения, части и много подразделения в различни точки на страната.

„Много уважавам артилеристите, защото те могат да делят малко на голямо число“. Тези думи изречени от един от най-успешните общовойскови командири генерал-майор Ганчо Денев (бог да го прости!), само идва да подскаже, че артилеристите са по-особен тип специалисти. И не напразно от време оно са казвали: „Умните в артилерията....“.

Нашите подразделения и части винаги са били пример за организираност, дисциплина и постигане на отлични и добри резултати. И това не е случайно. Защо? Защото при нас имаше изградена СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА. Какво включваше тази система?

А) На офицерите:

- теоретична подготовка (изнасяне на лекции и решаване на задачи);

- ежеседмични тренировки по СиУО по полагащите се задачи от Курса;

- сдаване на зачотни стреби (бойни и на имитационни средства);

- състезания по СиУО (в полка, съединението, армията, КСВ);

- участия в учения по СиУО (на дивизиона, на часта, на съединението, в армията);

- контролни проверки от по-горните инстанции (съединение, армия, КСВ).

Б) На сержантите:

- тренировки по СиУО по полагащите се задачи от Курса;

- сдаване на зачотни стреби (бойни и на имитационни средства);

- участия в учения по СиУО (на батареята, дивизиона, на часта, на съединението, в армията);

- контролни проверки от по-горните инстанции (дивизион, част, съединение, армия, КСВ).

В) На подразделенията:

- ежеседмични тренировки по СиУО с нарастване на приоритета (на батареята, дивизиона, частта, съединението);

- ежемесечни тренировки с бойна стрелба;

- полеви лагери (зимен и летен) в състава на частта (съединението) където ежедневно се провеждат тренировки в състава на дивизиона, частта, съединението.

- контролни проверки от по-горните инстанции (част, съединение, армия, КСВ).

Тук трябва да отдадем заслуженото и на командно-преподавателският състав на ВВУАПВО – Шумен, където изключително подготвени офицери даваха основата на бъдещите офицери, подгтвяха офицери за звеното дивизион, а по-късно и за артилерийски пок (бригада).

Не на послрдно място катедра РВиА във ВА даваше онези необходими знания за бъдещите командири на полкове, началници на артилерии.

И когато тази съвкупност от знания и практически тренировки се съединят, успехите са неизбежни.

Каква беше ролята на нас – офицерите от отдел Бойна подготовка на Управление РВиА-КСВ за поддържането в добра и отлична степен подготовката на офицерите, сержантите, артлерийските подразделения, части, съединения и артилерията на общовойсковите съединения?

 • Организационно;
 • Теоритично;
 • На практика;
 • Анализ на подготовката;
 • Научно-изследователска и развойна дейност.
 1. Организационно

Усилията тук бяха насочени към:

üусъвършенстване на системата за подготовка;

üсъздаване на образци и формализирани документи (отчетни листове, отчети, анализи, разбори, заповеди и други);

üопределяне на сроковете за провеждане на лагери, учения, състезания;

üразработване на структура, организация, изисквания за безопастност и ръководство на полигоните за стрелба.

 1. Теоретично

Едно от изключително важните направления. Усилията ни тук бяха насочени към:

üРазработване на задачи от теория на вероятностите;

üРазработване на задачи по топогеодезка подготовка;

üРазработване на задачи по метеорологична подготовка;

üРазработване на задачи по балистическа подготовка;

üРазработване на задачи по определяне на изходните данни за стрелба;

üРазработване на задачи по оценка на индивидуални задачи (оръдие, взвод, батарея, дивизион) и учениия по стрелба и управление на огъня с батарея, дивизион, част, съединение).

По инициатива на отдела се разработиха нови Правила за стрелба и УО (98) и Курс за стрелба и УО на артилерията (КСУОА-98). Те бяха широко обсъждани от основния команден състав преди да бъдат приети и въведени в практиката. Основната тежест при разработването им падна на офицерите от катедра Стрелба и УО от ВВУАПВО-Шумен. Тези документи са в сила и до днес.

 1. На практика
 2. Анализ на подготовката

Много важно направление. На основата на всички останали направления да проверим, каква е в действителност цялостната подготовка по СиУО на артилерията на общовойсковите части и съединения и артилерийски части и съединения.

Винаги се съобразявахме с това, кого ще проверяваме. Винаги критериите ни са били завишени към артилерийските части и съединения. Причината? Там системата на подготовка се изпълняваше стриктно и офицерите имаха по-високи знания и практически опит от офицерите в мсп и тбр, където общовойсковите командири не обръщаха много внимание на това и много често възлагаха на офицерите-артилеристи несвойствени задачи.

При проверките стриктно се съобразявахме с категорията на изпитваните офицери. За всяка категория се създаваха отделни задачи и тестове.

При решаването на теоритичните задачи и при сдаването на огневи задачи насърчавахме използването на ЕИТ.

В не малко случаи, когато офицерите се затрудняваха да решат дадена задача или да вземат правилно решение за поразяване на цел, оказвахме методическа помощ.

Като връх на практическата сглобеност на артилерийските подразделения, части и съединения и артилерията на тбр и мсд, бяха годишните отчетни проверки, самостоятелни или в състава на група от КСВ. Не рядко добрите и отлични резултати на артилерията „вадеха” общовойсковите.

Е! Всичо направено до тук нямаше да има смисъл и тежест, ако в края на периода и края на учебната година не отчитахме резултатите, които желаехме да постигнем. Много задълбочено и много прецизно правехме анализ на положителното и допуснатите слабости и давахме (по наше виждане) указания за по нататъшна работа. Анализите имаха следните основни точки:

 • Обща информация за подготовката по СиУО;
 • Положителни страни и поделения постигнали отлични и добри резултати;
 • Основни проблеми и мерки, които трябва да се предприемат;
 • Изпълнение на задачите поставени в предните анализи;
 • Резултати от извършени проверки от отдела в (табличен вид);
 • Указания.
 1. Научно-изследователска и развойна дейност

Поставих това направление на последно място, въпреки, че то не е на последно по важност. Отделът участваше активно в разработването и особено в изпитанията и приемането на въоражение на боеприпаси, автоматизации, техника и др. Особено дейно беше участието ни в разработването и приемането на въоражение на АСУОАД „Искра” и АСУОАД "Вулкан".

В края на 90-те години беше проектирана, конструирана, разработена и преминала успешни изитвания АСУОАД "Вулкан". Основен неин разработчик и изпълнител е о.з. подполковник Георги Истатков.

Като участващ в разработването, обучението на личния състав и изпитването на АСУОАД "Вулкан" в поделенията на Горна баня, Карлово и Казанлък, ще споделя своята болка за нейната съдба.

Какво представлява АСУОАД "Вулкан"?

АСУОАД "Вулкан" е автоматизирана система за управление на огъня на артилерийски дивизион от самоходна и буксирна артилерия, минохвъргачки и реактивни системи за залпов огън. Системата поддържа цялостния процес за водене на бойни действия въз основа на географска информационна система, интегриране на защитени, разпределени комуникации, GPS, лазерни и видео сензори за целите, информация за метеообстановката и бойния ред. Управлението на бойните действия се осъществява от координирана мрежа командни пунктове, разузнавателни отделения и огневи точки.

По-късно АСУОАД "Вулкан" беше доразработена по стандарти на НАТО, приета на въоръжение в поделенията на Карлово и Казанлък. Тя е съвместима и дейно подпомага системата за управление на войските ПИКИС.

През периода през който системата е приета на въоражение, всички учения на поделенията въоражени с нея са само с оценка ОТЛИЧЕН.

За съжаление през последните 10-12 години в МО не се планират и не се заделят средства за нейното поддържане, обучение на личния състав и модернизация.

Стотици милиони левове са на път да бъдат загърбени заради недалновидността, небрежността и нехайството на институциите в МО.

Като специалист в тази област смея да твърдя, че в програмно отношение АСУОАД "Вулкан" е една от най-добрите в света. И вместо да се гордеем и да лансираме тази система в НАТО, ние сме на път да я ликвидираме и отново и отново да пропилеем шанса си за достойно място сред останалите армии от алианса.

Имах честа преди години да изнеса презентация пред група италиански офицери в учебния кабинет в Карлово. Те останаха изненадани от възможностите на системата и задачите, които тя може да решава.

Искрено се надявах, че тогавашния министър Николай Цонев, който е закърмен с идеите на автоматизцията,, нещата ще потръгнат но уви... Той или не беше запознат със системата или имаше хора, които умишлено криеха проблемите от него.

Следващите министри на МО въобще не им беше до това. Крайно време е съответните органи да потърсят най-строга отговорност от лицата и институциите в МО, които се стремят да ликвидират и единственното (засега) постижение на българската наука на световно ниво в системата на автоматизацията на БА.

Завършвам темата „Стрелба и управление на огъня на артилерията” с чувство на гордост, тъга и възмущение.

Гордост, че имах възможност да участвам в подготовката на офицерте, сержантите и подразделенята от артилерията на СВ и заедно със своите колеги да дам своя принос в развитието на артилерията. Че имах възможност задачите, образците документи и други разработки да ги оформя в „Сборник по стрелба и управление на огъня” за идните поколения артилеристи.

Тъга, че артилерията беше полуунижожена и днешните командири остават осакатени в своите практически умения.

Възмущение, че отговорните фактори на държавата не заделят нужното внимание за развитието на артилерията, като преди всичко възпиращ фактор.

О.з. полковник Личев

Допълнение от полк. /з/ доц. д-р Стефан Гърков:

Полк. /з/ Николай Личев е автор на последния отпечатан от Военно издателство Сборник със задачи по стрелба и управление на огъня в земната артилерия, на когото бях един от рецензентите. Сборникът е необходимо пособие за обучение на офицерите и сержантите – артилеристи.