РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ"

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Име, презиме и фамилия:

 

Дата и година на раждане:

 

Постоянен адрес:

 

Телефони:

(мобилен, стационарен)

 

Е-mail:

 

Военно звание в запаса:

 

Военно образование:

(военно училище, военна академия). Научна степен/ звание

 

Военна специалност:

 

Кариерно развитие в БА:

 

Получено образование в граждански ВУЗ:

 

Гражданска специалност:

 

Занятие в момента:

( месторабота, длъжност)

 

Владеене на чужди езици:

 

Компютърни умения:

 

Хоби, интереси:

 

Членска карта: Серия ...... № .................,   Издадена на ...... ..... ........... г.

Дата: ..... ....... 20.......г.                                             Подпис::.........................