ПРЕПОРЪКА ЗА РАБОТА от ААРЗ "Олимпий Панов"

Столична организация на СОСЗР

Асоциация на артилеристите и ракетчиците

от запаса /ААРЗ/„Олимпий Панов”

1000 гр. София, бул. „Хр. Ботев“ № 48

ПРЕПОРЪКА ЗА РАБОТА

На вниманието на Управителя на ..............................................................

Уважаеми г-н Управител,

От името на УС и всички членове на ААРЗ “Олимпий Панов“ най-отговорно препоръчваме о. з. …..................................................................................................

за длъжността ................................................................................

В досегашната си дейност той е образец на висок професионализъм, коректност, отговорност, дисциплинираност, способност за работа в екип, бърза и точна реакция в рискови ситуации.

С УВАЖЕНИЕ: ....................... (ген м-р /з/ инж. В. Фотев)

Председател на УС на ААРЗ ,,Олимпий Панов“

--. --. .201- г.