Мнение и съпричастност към проект за Устав на Асоциация

   Уважаеми колега/и,

   От името на Управителния съвет на сдружение РВ и А „Олимпий Панов“ предлагам на Вашето внимание, за мнение и съпричастност, проект за Устав на Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“ /ААРЗ „Олимпий Панов“/. Имаме готовност Асоциацията да бъде регистрирана, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Асоциацията е е наследник на все още действащия клуб РВ и А „Олимпий Панов“.

   На Общо събрание на клуба, проведено на 18. 01. 2018 г., е обсъдено и прието, че наименованието "клуб", след 13 г. ползване, вече не отговаря на сегашното ниво на развитие на самото сдружение и на променените социални отношения у нас. В новото формирование /ААРЗ/ могат да членуват не само настоящите членове на клуба ни, но и клубове и други колективни юридически и физически лица в селищата, с които ни свързват общи професионални, нравствени, социални, интелектуални и др. интереси. Така можем да създадем по-голямо по мащаби съдружие единомишленици на равнопоставени начала, директно свързано с ЦС на СОСЗР, при запазване на тяхната идентичност, самостоятелност, наименование и поставена цел. Чрез тази структура ще заемем своето заслужено място в единния Съюз на запасните и резервистите, с подобаващата ни се тежест и подпомагане. А и по този начин ще можем по-добре да бъдем разпознаваеми, да отстояваме по-твърдо нашите интереси, да виждаме по-надалече и гласът ни да се чува по-ясно. Всички сме убедени, че силата и ефективността на артилерийския залп и масирания огън са несъизмеримо по-големи от тези на спорадичните изстрели и стрелби. Запазването на авторитета на нашия род войска изисква сдружението ни да премине към по-високата степен в равитието си. С нищо не сме по-назад от асоцииралите се вече разузнавачи и представители от другите родове войски.

   Молбата на Управителния съвет е да разгледате във Вашата организация приложения към настоящото писмо проект за устав на ААРЗ „Олимпий Панов“, като предлагаме да се включите като юридическо /физическо/ лице – съучредител на Асоциацията.

   Очакваме Вашият отговор - със съответните бележки и препоръки, както и списък с подписи на съгласните да членуват в Асоциацията колеги. Същият да ни изпратите до средата на м. Март тази година.

   Да ни е честита 140-годишнината на българската артилерия!

   С уважение: о. з. ген. м-р Вълчо Фотев -председател на УС на клуб РВ и А „Олимпий Панов“

22 02. 2018 г.

гр. София