КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА ААРЗ „ОЛ. ПАНОВ“ – ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Контролната комисия /КК/ се избира от Общото събрание на Асоциацията и има състав от трима души, като измежду тях се избира Председател.

2.  Членовете на КК не могат да участват в други ръководни органи на сдружението.

3. КК провежда заседанията си най-малко веднъж годишно. Заседанията се свикват от нейния Председател. Всяко заседание на КК е законно, ако в него участват всичките му членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, т. е. когато се приемат от повече от половината присъстващи членове. Същите се протоколират и потвърждават с подписани присъствени списъци.

4. Функционални задължения на Контролната комисия на ААРЗ:

4.1. Контролира спазването на клаузите от Устава на Асоциацията.

4.2. Разглежда жалби, възражения, вътрешни спорове и въпроси по организационната етика.

4.3. Предлага изход при спорни въпроси между членове на Асоциацията, както и спорни решения на Общото събрание Управителния съвет и Координационния съвет.

4.4. Упражнява вътрешен финансов контрол върху отчета и стопанисването на средствата и имуществото на Асоциацията. Следи за състоянието на касата на Асоциацията. и на паричните движения.

4.5. Периодично информира Управителния съвет и Общото събрание за резултатите от своята дейност.

4.6. Председателят на КК на Асоциацията участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

4.7. Ежегодно КК до 31 март контролира изготвянето на Годишен финансов отчет за всяка изминала година, който е неразделна част от Годишния доклад за дейността на Асоциацията. Този доклад се разглежда на заседание на УС и се приема от Общото събрание. До 30 юни на следващата година Председателят и Касиерът на Асоциацията, заедно с Председателя на КК, заявяват Годишния финансов отчет за изминалата година за обявяване и го предоставят в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

Забележка: Годишните финансови отчети на Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.