У С Т А В НА АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА


 

 

У С Т А В

НА

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ"

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ– СДРУЖЕНИЕ,

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Гл. I.Общи положения

Наименование, статут, седалище и адрес

Чл. 1. (1) С настоящия устав се учредява и регламентира юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, за осъществяване на общественополезна дейност, под наименование на български език:

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА

„ОЛИМПИЙ ПАНОВ",

с абревиатура ААРЗ„ОЛИМПИЙ ПАНОВ“, наричано по-долу закраткост “Асоциацията”.