ГОДИШЕН ПЛАН за 2019 г.

                                       ГОДИШЕН   ПЛАН

за работа на Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса /ААРЗ/ „Олимпий Панов” - гр. София

/за 2019 г./

Цел:Утвърждаване на необходимата организация и съдържание на работата на членовете на Асоциациата за изпълнение решенията на IX к-с на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.Усъвършенстване на стратегията за развитие и повишаване на своя /нашия принос за обединяване на организациите в сферата на отбраната и сигурността.Активна работа за издигане престижа на рода войска, организационно укрепване на сдружението и развитие на неговата структура в страната, кактоза обединение на военно-родолюбивите организации в Р. България.

Основни задачи:

1. Провеждане на ефективни и целенасочени мероприятия за укрепване на Асоциацията и издигане на нейния авторитета и сред сродните организации и българската общественост.

2. Активно участие на членовете на Асоциацията в мероприятия на СОСЗР и работа за сплотяване на всички артилеристи и ракетчици и военно-родолюбиви организации на офицерите/ воините от запаса и резерва.

3. Планиране, организиране и участие в обществени форуми, публични дискусии, лекции, беседи и практически мероприятия за честване на кръгли годишнини на исторически събития – преди всичко свързани с участието на българската артилерия.

4. Подобряване работата на УС за изпълнение на задачите по организационната, военно-патриотичната, родолюбивата, военно-научната работа и социални дейности. Привличане на нови членове в Асоциациата, и организиране дейността на координаторите от УС за подобряване на взаимодействието с колективните членове на Асоциацията.

5. Активизиране дейността на УС и останалите членове на Асоциацията за изграждане на артилерийско-ракетния мемориал в гр. Самоков. Подпомагане структурните формирования на сдружението за изграждане на музеи в бившите артилерийски и ракетни гарнизони.

7. Продължаване проучването на възможностите за подпомагане ремонта на родната къща на патрона на Асоциацията Олимпий Панов“ в гр. Тaраклиа, Молдова.

6. Организиране и провеждане на честване 141та годишнина на българската артилерия.

7. Работа по осигуряване на правна, социална и медицинска информация от специализирани източници на своите членовете на Асоциацията и техните семейства. Повишаване и разнообразяване на социалното подпомагане на членовете от/на Асоциацията и утвърждаване работата в направление „Военно-патриотична и родолюбива дейност”.

 

МЕРОПРИЯТИЯ                       

 СРОК                                     

ОТГОВОРНИК                              УЧАСТВАТ

1

2

3

4

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1.

Участие в провеждането на конференции, семинари, кръгли маси, срещи и други за обсъждането на важни въпроси, свързани с повишаване на сигурността и отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България. Тематиката се конкретизира в месечните планове на ААРЗ.

постоянен

/при получаване на покани/

Председател на ААРЗ

Членове на УС,

Председатели на колективни членове

2.

Участие в месечни мероприятия на ЦС на СОСЗР, СГО   и ръководствата на сродни на ААРЗ организации, свеждане на взетите решения пред УС и Асоциацията и организиране присъствието на наши членове при тяхното провеждане, когато целите и задачите съвпадат с тези на ААРЗ.

регулярно

Председател и Зам.-председатели на Асоциацията

3.

Планиране, организиране, провеждане и участие в конференции, семинари, кръгли маси, лекции, беседи, срещи, тържества и други мероприятия и обсъждане на важни въпроси, свързани с военно-политическата обстановка у нас, на Балканите, в Европа и света.Тематиката се конкретизира в месечните планове на ААРЗ.

ежемесечно

Председател на УС Членове на УСПредседатели на колективни членове

4.

Поддържане на периодични контакти с представители на ръководството на артилерията в СВ – БА и кадрови артилеристи, с обсъждане на въпроси от настоящето и бъдещето на нашия род воиски.

м. февруари ÷ м. май

Председател на УС УС

5.

Организиране на работни срещи с УС на клубове „Тил“ и „РАВ и РЛТ“, с Асоциацията на военните разузнавачи и   Асоциацията на разузнавачите от   запаса с цел изучаване на техния организационен опит и по-добро взаимодействие.

м.март и м. април

Председател на ААРЗ

Членове на УС

6.

Разработване на Календарен план за честване на кръгли годишнини на исторически събития, рождени дати и др. мероприятия и създаване на организация за тяхното провеждане и честване. Изпращане на поздравления до рождениците.

м. февруари ÷ м. март;

постоянно

Секретар на УС Членове на УС

7.

Организиране на работна среща с народни представители,Омбудсманът на РБ както и с други представители на държавното и местното управление – офицери от запаса, по проблемите на запасното войнство и подобряване статута на пенсионираните военослужащи.

постоянен

Председател на УС

Членовете на УС

8.

Организиране и провеждане на тържества във връзка с годишнини от създаването и историята на формирования на артилерията и ракетните войски на БА.

постоянен

Председател на УС

Членове на УС

9.

Изготвяне и съгласуване с ЦС на СОСЗР на становище на ААРЗ за предоставяне на помещения от военните клубове в бившите гарнизони, на клубовете и др. сдружения на офицерите и сержантите артилеристи   и ракетчици от запаса и предоставянето им на Министъра на отбраната за положителното им   решаване.

до 30ти май

Председател на УС

Зам.-председатели на УС

10.

Изваждане на актуални справкиот отдел „Столичен“ на Централно ВО за офицери и сержанти - артилеристи и ракетчици в столицата и страната, с цел провеждане на срещи с тях и тяхното привличане в ААРЗ.

до 30ти април и На всеки три месеца

Председател на УС

Началник на ЦВО

11.

Подготовка на организацията и участие в тържествено честване 111 г. от създаване на 36 АП в гр. Разлог. Организиране и провеждане на работни срещи с г-н Красимир Узунов - Директор и собственик на първата българска частна информационна агенция „Фокус“ и на националната Радиоверига „Фокус“. Специалист по проблемите на Балканите, с цел популяризиране дейността на ААРЗ.

до 30ти майрегулярно

Председател на УС

п-к   Христов иЧленове на УС

12.

Провеждане на открити съвещания на УС на ААРЗ в гр. Дупница и гр. Разлог, с командири и служещи в 35 аиптап и 36 АП .

м. април - м.май

Председател на УС Членове на УС

13.

Организиране и провеждане на работни срещи с представители на бизнеса с цел взаимоподпомагане в своята си дейност.

постоянен

Председател на УС Членове на УС

14.

Актуализиране списъка на членовете на Асоциациата, рождените дати и техните GSM номерата за известяване при необходимост за участие в мероприятие или какъвто и да е повод.

до 30 април

Секретар на УС

15.

Оптимизиране структурата на интернет-страницата на Асоциациата и непрекъснато актуализиране на нейното съдържание.

постоянно

Зам.-предс. на ААРЗ

Секретар на ААРЗ;

Отговорник за сайта

16.

Провеждане на общи информационни мероприятия /събрания/   с членовете на ААРЗ

всеки месец – без VI,VII и VIII

Председател на УС Членовете на УС

17.

Изготвяне на Годишен доклад за дейността и Финансов отчет на Асоциацията.

м. декември

Председател на УС

Касиер;

Предс. на Контролна комисия

18.

Заявяване на Финансов отчет на Асоциациата в Агенцията по вписванията за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

до 28 юни всяка следващата календарна година

Председател на УС

Касиер;

Предс. на Контролна комисия

19.

Дейност за подобряване събираемостта на членския внос на базата на доброволност, задължителност /от Устава на ААРЗ/, съзнателност и отговорност. Ежемесечна информация и отчет за неговото разходване движението на финансовите средства в Асоциацията.

м.януари ÷ м. април

Касиер на ААРЗ

20.

Иницииране опити за търсене на организации в страни от Алианса и осъществяване на контакти с тях за евентуални съвместни действия

м. май

м. септември

Членове на УС, отговарящи за международната дейност

21.

Дейността на Асоциациата се планира в строго съответствие с неговйния на Правилника /Устав / за дейността и включва:

-         Изготвяне на Годишния план на ААРЗ;

-         Организиране и провеждане на Заседани/я на УС, с изготвяне на протоколи и списъци за присъствие

-         Заседанията на УС включват следното Ссъдържание:

а) Определяне мероприятията/ето за настоящия и следващия месец;

б) Назначаване на отговорници, създаване на организация, и провеждане и оценка със съответните изводи;

в) Изготвяне на необходимите планове, справки, разчети и др.;

г) Уточняване на лекторите, докладчици, и консултанти, и др. личности;

д) Срокове за подготовка;

е) Отчет на всеки изминалия месец:

-     Архивиране протоколиранте на от заседанията на УС и ОС;

- Актуализиране на Годишния Плана за дейността на Асоцияциата (ААРЗ).

до 30 януари

до 10 то число на месеца

след и по време на съвещ. след общото мероприятие

Председател на УС Секретар на УС Членове на УС

Секретар на УС Секретар на УС

       

II. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА И РОДОЛЮБИВА ДЕЙНОСТ

1.

Организиране тържествено честване празникa на  РВиА:

-изготвяне доклад за празника;

-ангажиране централата в ЦВК;

-известяване на личния състав;

-осигуряване на тържеството;

-оформяне на материалите от празника в пакет на интернет- страницата на Асоциацията.

11 март

ЦВК -16.00 ч.

до 20 февруари

до 3 март

до 1 март

до 7 март

до 24 март

Председател на УС членове на УС

членове и гости на Асоциацията;

Председател на УС

Зам.-предс. на ААРЗ;

Отг. за итернет сайта

2.

Завършване и тържествено откриване на Мемориала на артилерията и ракетните войски в гр. Самоков

след съгласуване с местната власт

Председател на УС

полк. /з/ Здр. Димитров;

колеги от гр. Самоков

3.

Подготовка и провеждане на срещи с кмета на район „Младост“ и др. райони в столицата и страната, изготвяне и изпълнение на планове за работа с младежта от училищата в техните райони и организиране на съвместни посещения на НВИМ.

28 февруари

и постоянно

Членове на УС

4.

Проучване възможността от спонсори и   бизнеса за извършване ремонт на къщата на Олимпий Панов в република Молдова и докладване на становището по въпроса.

до 30ти април

за започване на процедура

Председател на УС

Членове на УС

5.

Участие в тържествени чествания на годишнини от исторически събития в ЦВК и салона на РКИЦ.

регулярно

Председател на УС Членове на ААРЗ

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Изготвяне Календар на исторически събития в страната, БА, видовете въоръжени сили и родове войски.

Разпределение на членовете на УС за участие в отделните мероприятия:

Освещаване на бойните знамена /Йордановден/;

171 г. от рождението на Христо Ботев;

141 г. от освобождението на РБ от турско робство - нац. празник;

Ден на храбростта, празник на БА, на СОСЗР и др. военно-родолюбиви организации;

Честване на деня на славянската писменост и българската култура;

157 г. от рождението на м-р Олимпий Панов – патрон на ААРЗе роден на 1852 година

141 г. от създаването на българската артилерия;

1 г. от регистацията на ААРЗ „Ол. Панов;

103 г. от „Тутраканската епопея”Първи национален Събор на ААРЗ,,О. Панов“

111 г. от обявяване на Независимостта на България;

Празник на Военновъздушните сили;

Архангелова задушница. Военен ритуал във военния мавзолей-костница на Софийските гробища;

Празник на Сухопътните войски;

Празник на българските военни маршове;

141 г. от създаване на българското опълчение в руско-турската война и връчване на Самарското знаме;

6 януари

6 януари

3 март

6 май

24 май

17 юни (29 юни ст. стил)

12 август

28 август

5 септември

22 септември

16 октомври

2 ноември

19 ноември

18 април

18 май

Председател на ААРЗ

Секретар на ААРЗ,

Членове на ААРЗ

7.

Участие в отбелязване началото на космическата ера – изстрелване на първия изкуствен спътник на земята.

м. април

РКИЦ

Членове на Асоцияцията

8.

Оказване на   помощ на колегите от Клуб 45   за провеждане на Първият   национален събор на   артилеристите и ракетчиците от запаса на   05.09. 2019 г. в гр. Търговище   по повод годишнината   от Тутраканската епопея

От м. март до   м. септември

Председателя на   УС на ААРЗ и   Председателя на Колективните членове към   ААРЗ

           

                                                                                                                                 

                                                                                                                       

III. СОЦИАЛНА И     КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ

1.

Изготвяне на план за социална                                           дейност на ААРЗ.   Провеждане на среща с директора на Дирекция „Социална политика“, МО – г-н Иво Антонов. Организиране и провеждане на посещения при офицери и членове на техните семейства с увредено здравословно състояние. Оказване на финансова помощ и морална подкрепа.

м. февруари                                 

постоянен                                                                                     

Председател                                           на УС полк. /з/ Здр. Димитров

2.

Изготвяне на справочник с нормативни документи, касаещи правата на военнослужещите и техните семейства.

до 30 март

постоянна актуализация

Председател на УС Секретар и др. членове на УС

3.

Разясняване на нормативните документи, касаещи здравния статус на военнослужещите от запаса и техните семейства.

Запознаване със социалните програми на МО. Изготвяне списък на нуждаещите се от социална помощ членове на ААРЗ.

постоянен

на общите мероприятия

Председател на УС

полк. /з/ Здр. Димитров

4.

Периодично изготвяне, обсъждане и представяне в ЦС на СОСЗР на списък с тежко болни и социално слаби членове на ААРЗ, за предоставяне на финансова и материална помощ.

постоянен

Председател на УС Членове на УС

5.

Организиране на културно масови мероприятия – посещения на музеи, театри, концерти, спортни състезания, и др.

по едно на сезон

Председател на УС Членове на ААРЗ

6.

Организиране и провеждане на излети в покрайнините на столицата /Боянската черква и др. забележителности/ и на др. селища, както и на други обекти в страната и чужбина.

м.май и м, октомври

Председател на УС Членове на ААРЗ

7.

Организиране и провеждане на тържествена коледно-новогодишна вечер, с честване на рождениците и юбилярите през годината.

м. декември

Председател на УС Членове на ААРЗ, гости

8.

Изготвяне и връчване при навършване на кръгли годишнини на поздравителни адреси, грамоти, плакети, свидетелства за дарения, и др. до членове на Асоциацията, публични личности, заслужили дейци и др., реално допринесли за развитието на сдружението ни.

съгласно списъка с рождените дати

Председател на УС ,

Секретар на УС

УС и   членове на УС

                                                                                                      

                                                                                                      Председател на УС:                   /п/

                                                                                                                                     (ген. м-р /з/ инж. В. Фотев)

                                                                                         

                                                                                                      Секретар на УС:                       /п/

                                                                                                                                      (полк. /з/ Валтер Цветков)

 

          Забележка: Годишният план е приет на заседания на УС и ОС на 23.01. 2019 г.