ГОДИШЕН ПЛАН на ААРЗ за 2018г

ГОДИШЕН   ПЛАН

за работа на офицерите, сержантите ивойниците - артилеристи и ракетчици

от запасаот Клуб/Асоциация „Олимпий Панов” - гр. София

/за 2018 г./

Цел:Утвърждаване на необходимата организация и съдържание на работата на членовете на Клуба за изпълнение решенията на IX к-с на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.Усъвършенстване на стратегията за развитие и повишаване на своя/ нашия принос за обединяване на организациите в сферата на отбраната и сигурността.

Основни задачи:

1. Провеждане на ефективни и целенасочени мероприятия за укрепване на Клуба и издигане на авторитета му сред сродните организации и българската общественост.

2. Активно участие на членовете на Клуба в мероприятия на Столичната организация и Съюза и работа за сплотяване на всички организации на офицерите/ воините от запаса и резерва.

3. Планиране, организиране и участие в обществени форуми, публични дискусии, лекции, беседи и практически мероприятия за честване на кръгли годишнини на исторически събития.

4. Подобряване работата на УС за изпълнение на задачите по организационната, военно-патриотичната, родолюбивата, военно-научната работа и социални дейности. Привличане на нови членове на УС и Клуба, актуализиране дейността на координаторите на УС и Клуба за подобряване на взаимодействието.

5. Активизиране дейността на УС на Клуба за изграждане на артилерийско-ракетния мемориал в гр. Самоков и паметника на ракетчика в гр. Поморие. Подпомагане изграждането на музеи в бившите ракетни и артилерийски гарнизони.

7. Проучване възможностите за подпомагане ремонта на родната къща на патрона на клуба _ Олимпий Панов“ в гр. Тaраклиа, Молдова.

6. Организиране и провеждане на тържествено честване 140та годишнина на българската артилерия. Обявяване 2018 г. – за година на артилерията.

7. Преименуване на Клуба в „Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса” (ААРЗ), с всичките юридически задължителности/ процедури.

8. Осигуряване на правна, социална и медицинска информация от специализирани източници на своите членовете на Клуба и техните семейства. Повишаване и разнообразяване на социалното подпомагане на членовете от/на Клуба и утвърждаване работата в направление „Военно-патриотична и родолюбива дейност”.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

ОТГОВОРНИК УЧАСТВАТ

1

2

3

4

 

Организационна дейност

   

1.

Участие в провеждането на конференции, семинари, кръгли маси, срещи и други за обсъждането на важни въпроси, свързани с повишаване на сигурността и отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България.

постоянен

/при получаване на покани/

Председател на УС Представители на УС и Клуба

2.

Участие в месечни мероприятия на ЦС на Съюза и СГО, свеждане на взетите решения пред УС и Клуба и организиране присъствието на наши членове при тяхното провеждане.

регулярно

Председател на УС Зам.-председател на Клуба

3.

Планиране, организиране, провеждане и участие в конференции, семинари, кръгли маси, лекции, беседи, срещи, тържества и други мероприятия и обсъждане на важни въпроси, свързани с военно-политическата обстановка у нас, на Балканите, в Европа и света.

ежемесечно

Председател на УС УС, Клуба

4.

Организиране на среща с ръководния персонал на РАВ и РЛТ за изграждане на единно ръководство и обединение на двата клуба /евентуално/.

м.март и април

Председател на УС УС

5.

Организиране на работна среща с УС на клубове „Тил“ и „Разузнаване“, с цел изучаване на техния организационен живот и евентуално взаимодействие.

м.март и април

Представители на УС

6.

Разработване на Календарен план за честване на кръгли годишнини на исторически събития, рождени дати и др. мероприятия и създаване на организация за тяхното провеждане и честване.

до 30ти март

Секретар на УС Членове на УС

7.

Юбилейно тържество „70 години от създаването на катедра РВ и А във ВА „Г.С.Раковски”

до 30ти май

Председател на УС

Членовете на УС

8.

Подготовка, изготвяне и подаване на съответните документи в специализиран орган за преименуване на Клуба в Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов” (ААРЗ) и нейното вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, който се води в Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието.

м. февруари

м. март

полк. Крайнов

Председател на УС

Членовете на УС

9.

Организиране на среща с омбудсмана на РБ и поставяне на въпроси за статута на пенсионерите военни/ пенсионираните военослужащи.

до 30ти май

Председател на УС

полк. /з/ Р. Радев

Членове на УС

10.

Изготвяне становище на ААРЗ за предоставяне на част от военните клубове в бившите гарнизони на клубовете и сдружения на офицерите и сержантите от запаса и предоставянето им на Министъра на отбраната.

до 30ти май

Председател на УС

Зам.-председатели на УС

11.

Изваждане на актуална справка от отдел „Столичен“ на централно ВО за офицери и сержанти- артилеристи и ракетчици в столицата, тяхното известяване и привличане в ААРЗ.

до 30ти април и на всеки три месеца

Председател на УС

Началник на Отдел Столичен полк. Павел Велков

12.

Подготовка на организацията и участие в тържествено честване 110 г. от създаване на 36 АП в гр. Разлог.

до 30ти май

Зам.-предс. на УС

Секретар на УС

13.

Провеждане на открито съвещание на УС на ААРЗ в гр. Дупница, с домакинство - командването на 35 аиптап.

м.май

Председател на УС Членовете на УС

14.

Участие в подготовката и тържествено честване на 75та годишнина от участието на полка във Втората световна война и неговото развитие.   КОЙ   ПОЛК?????

м.октомври

Предст. на УС

15.

Актуализиране списъка на членовете на Асоциацията, рождените дати и техните GSM номерата за известяване при необходимост за участие в мероприятие или какъвто и да е повод.

до 30 април

Секретар на УС

16.

Актуализиране интернет-страницата на Асоциацията. Събиране на видео и други материали и оформянето им в пакет.

 

Зам.-предс. на УС

полк. Гюргаков

17.

Дейността на Клуба (ААРЗ) се планира в строго съответствие с неговия на Правилника /Устав/ за дейността:

-        изготвяне на Годишния план

-        Заседани/я на УС, с изготвяне на протоколи - Съдържание:

а) Определяне мероприятията/ето за настоящия и следващия месец;

б) Назначаване на отговорници, създаване на организация, и провеждане и оценка със съответните изводи;

в) Изготвяне на необходимите планове, справки, разчети и др.;

г) Уточняване на лекторите, докладчици, и консултанти, и др. личности;

д) Срокове за подготовка;

е) Отчет на всеки изминалия месец:

- протоколиране на заседанията на УС;

- актуализиране на Плана за дейността на Клуба (ААРЗ).

до 30 януари

до 10 то число на месеца

след и по време на съвещ. след общото мероприятие

Секретар на УС Председател на УС Членовете на УС

Председател на УС Членовете на УС

18.

Провеждане на общо мероприятие /всеки месец – без VI,VII и VIII/.

всеки месец – без VI,VII и VIII

Председател на УС Членовете на УС

19.

Изготвяне на Годишен доклад за дейността и Финансов отчет на Асоциацията.

м. декември

Председател на УС

Финансов отговорник на УС;

Контролна комисия

20.

Заявяване на Финансов отчет на Асоциацията в Агенцията по вписванията за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

до 30 юни на следващата година

Председател на УС

Финансов отговорник на УС;

Контролна комисия

21.

Подобряване събираемостта на членския внос на базата на доброволност, задължителност, съзнателност и отговорност. Ежемесечна информация и отчет за неговото разходване.

м.януари и

м. февруари

ежемесечно

Финансовия отговорник на УС

       
 

Военно-патриотична и родолюбива дейност

   

1.

Организиране тържествено честване 140 год. от създаване на българската артилерия и празник на РВ и А.

-изготвяне доклад за празника;

-ангажиране централата в ЦВК;

-известяване на личния състав;

-осигуряване на тържеството;

-оформяне на материалите от празника в пакет на интернет- страницата на Клуба.

13 март

ЦВК -16.00 ч.

до 3 март

8 март

1 март

11 март

до 30 март

Председател на УС л.с./членове и гости на Клуба;

полк. /з/ Стоянов

Председател на УС

Членове на УС

Председател на УС

полк. /з/ Гюргаков;

полк. /з/ Гърков

2.

Активизиране членове на УС за връзка с местната власт в гр. Самоков и гр. Приморско за изграждане в срок на паметниците-мемориали на ракетните войски.

след съгласуване с местната власт

Председател на УС

полк. /з/ Здр. Димитров;

офицери от гр. Самоков

3.

Подготовка и провеждане на среща с кмета на район Младост за изготвяне план за работа с младежта от училищата в района и организиране посещение на НВИМ.

28 февруари

и постоянно

УС

полк. /з/ Христов

полк. /з/ Стоянов

подп. /з/ Петков

4.

Проучване възможността за извършване ремонт на къщата на Олимпий Панов в република Молдова и докладване на становището по въпроса.

до 30ти април процедурата

Председател на УС Предс. на БАНИ – не е член на клуба ни!

5.

Участие в тържествени чествания на годишнини на/от исторически събития в РКИЦ.

12ти февруари

регулярно

Председател на УС Членовете на Клуба

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Изготвяне Календар на исторически събития в страната, БА, видовете въоръжени сили и родове войски.

Разпределение на членовете на УС за участие в отделните мероприятия:

Освещаване на бойните знамена /Йордановден/;

170 г. от рождението на Христо Ботев;

140 г. от освобождението на РБ от турско робство - нац. празник;

Ден на храбростта, празник на БА, на СОСЗР и др. военно-родолюбиви организации;

110 г. от обявяване на Независимостта на България;

Празник на военновъздушните сили;

Архангелова задушница. Военен ритуал във военния мавзолей-костница на Софийските гробища;

Празник на Сухопътните войски;

Празник на българските военни маршове;

140 г. от създаване на българското опълчение в руско-турската война и връчване на Самарското знаме;

Участване в отбелязване 1300 г. от битката на Хан Тервел при Константинопол.

6 януари

6 януари

3 март

6 май

22 септември

16 октомври

4 ноември

19 ноември

18 април

18 май

15 август

Предст. на ААРЗ

7.

Участие в Националния събор на СОСЗР в гр. Казанлък

8 септември

Предст. на УС

8.

Участие в отбелязване началото на космическата ера – изстрелване на първия изкуствен спътник на земята.

м. април

РКИЦ

Членове на клуба

       
         

                                                                                                                                 

                                                                                                                       

 

                                 Социална дейност

   

1.

Изготвяне справочник с нормативни документи, касаещи правата на военнослужещите и техните семейства.

до 30 март

актуализация постоянно

Председател на УС Членове на УС

полк. /з/ Здр. Дим.

полк. /з/ Дончев

2.

Разясняване на нормативните документи, касаещи здравния статус на военнослужещите от запаса и техните семейства.

Запознаване със социалните програми на МО.

постоянен

на общите мероприятия

Председател на УС подполк. /з/ Дончев

3.

Периодично обсъждане, изготвяне и представяне в ЦС списък с тежко болни и социално слаби членове на ААРЗ за предоставяне на финансова и материална помощ.

постоянен

Председател на УС Членове на УС

4.

Организиране на посещения при офицери и членове на техните семейства с увредено здравословно състояние. Оказване на помощ и морална подкрепа.

постоянен

Председател на УС полк. /з/ Здр. Димитров

5.

Организиране на културно (спортно) мероприятие – посещение на театър, концерт, спортно състезание и др.

по едно на сезон

Председател на УС Членове на ААРЗ

6.

Организиране и провеждане на краткосрочни излети в покрайнините на столицата /Боянската черква и др. забележителности/

м.май и м, октомври

Председател на УС Членове на ААРЗ

7.

Организиране и провеждане на тържествена коледно-новогодишна вечер.

м. декември

Председател на УС Членове на ААРЗ, гости

8.

Изготвяне и изпращане на поздравителни адреси до публични личности, заслужили дейци и др. при кръгли годишнини.

съгласно календарния план

Секретар на УС

УС

                                                                        Председател на УС:                   /п/

                                                                                                       (ген. м-р /з/ инж. В. Фотев)

                                                                                         

                                                                         Секретар на УС:                       /п/

                                                                                                      (полк. /з/ Хр. Христов)

          Забележка: Годишният план е приет на заседания на УС и ОС през м. Февруари 2018 г.