Дневен ред и решения на заседанието на УС на Клуб РВ и А „Ол. Панов“ / проведено на 15. 05. 2018 г./

                  

Дневен ред и решения на заседанието на УС на Клуб РВ и А „Ол. Панов“

/ проведено на 15. 05. 2018 г./

I. Дневен ред:

1. По подготовката за следващото заседание на Общото събрание на Клуба;

2. По социалното подпомагане на наши членове на Клуба;

3. По празненството в гр. Приморско;

4. По проблема с материала на доц. Гюргаков за историята на катедра „РВ и А“ към ВА „Г. С. Раковски“ в книгата на подполк. /з/ инж. д-р Дончев ,,Научната и развойната дейност в РВ и А на СВ“ - предложения и решение. / Гърков, Крайнов/;

5. Други:

= за регистриране на асоциацията - приемане и подписване н документите за регистриране на ААРЗ „Ол. Панов“;

= за препоръка за постъпване на работа на членове на клуба;

II. Решения:

По т. 1 УС прие единодушно следните решения:

1.1. Следващото заседание на Общото събрание да се проведе на 22. 05. 2018 г. /Вт/ в зала 1 на ЦВК по повод живота и делото на ген. –л-т Вл. Вазов. Лектор: доц. полк. /з/ Нелко Ненов - н-к научна секция „Перспективни изследвания на отбраната“ в ИПИО – ВА.

1.2. УС да покани за присъствие всички членове и симпатизанти на клуба, както и колеги от ръководството на сдружение „Артилерия – ген. Вл. Вазов“, гр. Плевен.

По т. 2 УС прие единодушно следното решение:

2.1. Упълномощава ген. м-р инж. В. Фотев и полк. /з/ Здр. Димитров да проведат съответните проучвания и разговори, подготвят и изпратят до края на м. Юни т. г. необходимите документи за отпускане на еднократни помощи на горепосочените членове на Клуба.

По т. 3 УС прие единодушно следните решения:

Във връзка с подготовката и провеждане на тържеството по случай 50 годишнината от първия съвместен боен пуск от формирования на трите вида ВС – БА, председателят на Клуба и УС своевременно да:

3.1. Влезе във връзка с полк. /з/ Милушев /съветник на Президента на РБ/ с цел уточняване патронажа на честването;

3.2. Осигури автобус и организира посещението на мероприятието от членовете на Клуба, живеещи в гр. София;

3.3. Подпомогнат от определените членове на УС да подготви и изпрати покани за участие в мероприятието до: Министъра и Началника на отбраната, представители на държавното управление и всички колеги, с приложено към поканите копие от заповедта на министъра на НО за провеждане на учението.

По т. 4 от дневния ред УС единодушно прие предложенията на ген. м-р /з/ Фотев за подобряване на отношенията между членовете на УС.

По т. 5 от дневния ред УС прие единодушно предложенията на полк. /з/ Ст. Гърков относно използване на сайта с публикуване в него на статии и др. актуална информация, интерсесуваща членовете на сдружението. Приети бяха за ползване следните документи:

= Препоръка /референция/ за постъпване на работа на членове на клуба;

= Подготвените от полк. /з/ Ст. Гърков документи за регистация на ААРЗ „Ол. Панов“ в Агенцията по вписвания към М-вото на правосъдието, които бяха и подписани от членовете на УС.

Председател на УС: ……………/п/……….................

/ген. м-р /з/ инж. В. Фотев/

Протоколчик: ........................./п/..............................

/полк. /з/ доц. д-р Ст. Гърков/