ГОДИШЕН ПЛАН за 2019 г.

                                       ГОДИШЕН   ПЛАН

за работа на Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса /ААРЗ/ „Олимпий Панов” - гр. София

/за 2019 г./

Цел:Утвърждаване на необходимата организация и съдържание на работата на членовете на Асоциациата за изпълнение решенията на IX к-с на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.Усъвършенстване на стратегията за развитие и повишаване на своя /нашия принос за обединяване на организациите в сферата на отбраната и сигурността.Активна работа за издигане престижа на рода войска, организационно укрепване на сдружението и развитие на неговата структура в страната, кактоза обединение на военно-родолюбивите организации в Р. България.

У С Т А В НА АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА


 

 

У С Т А В

НА

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ"

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ– СДРУЖЕНИЕ,

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Гл. I.Общи положения

Наименование, статут, седалище и адрес

Чл. 1. (1) С настоящия устав се учредява и регламентира юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, за осъществяване на общественополезна дейност, под наименование на български език:

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА

„ОЛИМПИЙ ПАНОВ",

с абревиатура ААРЗ„ОЛИМПИЙ ПАНОВ“, наричано по-долу закраткост “Асоциацията”.

ЖАЛБА от Председателя на ААРЗ „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“

ДО:

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ

РАБОТИ НА Р. БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА Р. БЪЛГАРИЯ

Началника на Отбраната

Главния секретар на МВР

Председателя на СОСЗР

ЖАЛБА

от Председателя на АСОЦИАЦИЯТА НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“ и на нейния УС - ген. м-р /з/ инж. ВЪЛЧО ФОТЕВ

Г-н Министър,

С настоящата жалба Ви информираме, че зачестиха случаите на отказ от удължаване срока на разрешителните за носене и съхранение на късо цевно оръжие на запасните офицери, служили в Българската армия от началниците на РПУ. Считаме това за безпрецедентен акт на враждебност към хора, в чиито ръце е било тежкото въоръжение на България, към хората доказали своето родолюбие и спазване на законите на Република България! Всичко би било в реда на нещата, ако успоредно с тези откази, не се даваха и разрешителни за носене и съхранение на късоцевни оръжия на лица, които са полуграмотни, а някои от тях и нарушаващи законите на Република България! Вярвам, че това е недоразумение, което Вие, г-н Министър, ще прекратите!

Като се надяваме на Вашето чувство за чест и достойнство,

Оставаме

С уважение

Ген. м-р /з/ инж.:               /п/            

(В. ФОТЕВ)

24. 11. 2018 г.

гр. София

Заявление за членство в Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РА КЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ" /ААРЗ „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“/

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ААРЗ „ ОЛИМПИЙ ПАНОВ“

З А Я В Л Е Н И Е

oт ………....................................................................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

адрес за кореспонденция:

гр.(с.): .................................................... пощенски код………..

улица (ж.к.) ........................................................ бл. №......, вх......, ет....., ап.......

E-mail: ................................................................................

Телефони: мобилен: ................................., стационарен: ........................................

Зачислен в запаса (резерва) от дата .... .... .......... г., с Военна книжка: Сер. ....,

№ ...................

ПРЕПОРЪКА ЗА РАБОТА от ААРЗ "Олимпий Панов"

Столична организация на СОСЗР

Асоциация на артилеристите и ракетчиците

от запаса /ААРЗ/„Олимпий Панов”

1000 гр. София, бул. „Хр. Ботев“ № 48

ПРЕПОРЪКА ЗА РАБОТА

На вниманието на Управителя на ..............................................................

Уважаеми г-н Управител,

От името на УС и всички членове на ААРЗ “Олимпий Панов“ най-отговорно препоръчваме о. з. …..................................................................................................

за длъжността ................................................................................

В досегашната си дейност той е образец на висок професионализъм, коректност, отговорност, дисциплинираност, способност за работа в екип, бърза и точна реакция в рискови ситуации.

С УВАЖЕНИЕ: ....................... (ген м-р /з/ инж. В. Фотев)

Председател на УС на ААРЗ ,,Олимпий Панов“

--. --. .201- г.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

АСОЦИАЦИЯ НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ"

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Име, презиме и фамилия:

 

Дата и година на раждане:

 

Постоянен адрес:

 

Телефони:

(мобилен, стационарен)

 

Е-mail:

 

Военно звание в запаса:

 

Военно образование:

(военно училище, военна академия). Научна степен/ звание

 

Военна специалност:

 

Кариерно развитие в БА:

 

Получено образование в граждански ВУЗ:

 

Гражданска специалност:

 

Занятие в момента:

( месторабота, длъжност)

 

Владеене на чужди езици:

 

Компютърни умения:

 

Хоби, интереси:

 

Членска карта: Серия ...... № .................,   Издадена на ...... ..... ........... г.

Дата: ..... ....... 20.......г.                                             Подпис::.........................

Правилник на клуба

Членство в Клуба

 Членството в Клуба е доброволно. Член може да стане всеки, който споделя мисията, целите и задачите на Клуба, има офицерско, сержантско или войнишко звание от резерва и е служил в структурите на формированията на  ракетните войски и артилерията и спазва Правилника за дейността на Клуба.