Членство в Клуба

 Членството в Клуба е доброволно. Член може да стане всеки, който споделя мисията, целите и задачите на Клуба, има офицерско, сержантско или войнишко звание от резерва и е служил в структурите на формированията на  ракетните войски и артилерията и спазва Правилника за дейността на Клуба.

 

 Всеки кандидат за член на Клуба подава заявление в писмен вид или по електронен път. Заявлението се подава до председателя на Управителния съвет на Клуба, като към него се прилага регистрационна карта и ксерокопие на платен встъпителен членски внос.

Всеки член на Клуба е длъжен да:

  1. Участва редовно в дейността на Клуба, да пропагандира и да работи за изпълнение на мисията, целите и задачите на Клуба;
  2. Спазва законите на Република България и настоящия Правилник;
  3. Пази доброто име и достойнството на офицера, сержанта и войника от запаса и резерва;
  4. Плаща редовно установения членски внос;
  5. Поддържа своята подготовка и готовност за изпълнение на мобилизационните си задължения и за служба в резерва;
  6. Работи за нарастване обществения авторитет на Клуба и за умножаване и опазване на неговото имущество. Решително да се противопоставя на всички опити за разцепление и нарушаване единството на Клуба.

icon-ms-word Заявление за членство

icon-ms-word Регистрационна карта