ЧЛЕНСТВО В ААРЗ „ОЛ. ПАНОВ“ – ПРИДОБИВАНЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

    /съгласно Устава на ААРЗ „Ол. Панов“/

Чл. 14. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Нейните членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Членовете на Асоциацията могат да бъдат:

1. Индивидуални;

2. Колективни;

3. Почетни;

4. Асоциирани

(3) Индивидуален член може да стане всяко физическо лице, което споделя целта, предмета на дейност и задачите на Асоциацията, има офицерско, сержантско или войнишко звание от запаса или резерва и е служил в структурите на РВ и А или в сроден род войски, независимо от неговите политически убеждения, вероизповедание и етническа принадлежност, който приема Устава на Асоциацията и плаща редовно членски внос.

(4) Колективен член на Асоциацията може да бъде всяко българско сдружение на офицери, сержанти и войници от запаса и резерва на РВ и А, което признава нейния Устав, споделя целта, предмета на дейност, задачите и средствата за тяхното постигане, изпълнява решенията на Управителния съвет /УС/ и плаща определения членски внос, съобразно декларираните /реалните/ свои членове.

= Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат и местни (областни, общински) организации, с изградени свои структури.

= Всеки колективен член на Асоциацията упражнява своите права и задължения чрез своите органи за управление, като излъчва свой пълномощник. Пълномощник на колективен член може да бъде само физическо лице, снабдено с изрично пълномощно. Всеки пълномощник може да представлява само един колективен член, като няма право да упълномощава с правата си трето лице и има право на един глас в ръководните органи на Асоциацията.

(5) Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат нейни членове, физически и юридически лица, които имат изключителни заслуги към създаването и развитието на РВ и А, участвали са в създаването на ръководни и др. нормативни документи и внедряване на фундаментални постановки в теорията и практиката по използване на формированията от РВ и А в съвременните операции, видни учени, общественици и политици, радетели за развитието и пропагандирането на теорията и практиката по използването на РВ и А.

= Почетните членове на Асоциацията и на нейния УС, които не са офицери, сержанти и войници от запаса и резерва, също се канят на заседания, общи и тържествени събрания, чествания и др. празници.

(6) Асоциирани членове на Асоциацията /индивидуални и колективни/ могат да бъдат съпругите на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва, съпругите на кадровите военнослужещи, както и военни служители, служили и работили в РВ и А и др. структури на БА.

(7) Симпатизанти на Асоциацията са онези лица и колективи, които я подпомагат финансово или материално и/или извършват доброволна дейност в нейна полза.

Придобиване на членство:

Чл. 15. (1) Всеки кандидат за член на Асоциацията подава Заявление /в писмен вид или по електронен път/ съгласно с приложения към Устава образец. В него той декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Заявлението се подава до Председателя на Управителния съвет на сдружението, като към него се прилага Регистрационна карта /съгласно с приложения към настоящия Устав образец/ и ксерокопие на квитанцията от платен встъпителен членски внос.

(2) Колективни членове на Асоциацията се приемат с решение на нейните изпълнителни органи, на чиято територия те са създадени. Кандидатите за колективни членове на Асоциацията трябва да представят писмена молба, с преписи от документите си за регистрация и от решението /протокола - с приложен към него списък с подписи на присъстващите/ на Управителните си органи за членство в Асоциацията, с документ за надлежно упълномощаване на представител /ако лицето се представлява от такъв/.

(3) Почетни членове на Асоциацията се приемат с решение на Общото събрание по инициатива на Управителния съвет или по предложения на организациите /клубове, и др./ в областите и общините.

(4) Управителният съвет /УС/, като орган за управление на Асоциацията, внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на върховния колективен орган - Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание за приемане в Асоциацията на съответния член.

(5) На всеки действащ член на на Асоциацията се издава членска карта.

(6) На всеки от почетните членове на Асоциацията се издава почетна грамота и се връчва почетна значка.

Членски права и задължения:

Чл. 16. Всеки член на Асоциацията има право да:

1. Участва в в работата на Общото събрание и в изпълнение на приетите цел и задачи - лично или чрез свои представители.

2. Избира органите за управление на Асоциацията и да бъде избиран в тях.

3. Извършва контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление.

4. Отправя предложения, сигнали, жалби и молби до ръководните органи по всички въпроси от дейността на Асоциацията.

5. Бъде информиран за дейността на Асоциацията.

6. Ползва по предназнчение имуществото на Асоциацията.

7. Бъде награждаван според заслугите и подпомаган при нужда, съобразно с възможностите на Асоциацията.

8. Да овласти трето лице да упражнява неговите права и да изпълнява задълженията му, което се извършва писмено и произвежда действие, след писмено уведомяване на УС. В тези случаи овластяващото лице носи отговорност за неизпълнението на неговите задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 17. Всеки член на Асоциацията е длъжен да:

1. Участва редовно в дейността на Асоциацията, да пропагандира и да работи за изпълнение на целта и включените в предмета на дейност цел и задачи, чрез използване на определените ресурси.

2. Спазва законите на Република България и клаузите на настоящия Устав.

3. Пази доброто име и достойнството на офицера, сержанта и войника от запаса и резерва.

4. Плаща редовно установения членски внос.

5. Поддържа своята подготовка и готовност за изпълнение на мобилизационните си задължения и за служба в резерва.

6. Работи за нарастване обществения авторитет на Асоциацията и за умножаване и опазване на нейното имущество.

7. Решително да се противопоставя на всички опити за разцепление и нарушаване единството на Асоциацията.

Чл. 18. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване на членството в Асоциацията.