Полковник /з/ инж. Георги Костадинов Сакарев

КАСИЕР НА ААРЗ И ЧЛЕН НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

resize 20140309075528 sakarevДата на раждане: 18.11.1955 г

Военно образование и квалификация:

  • 1985 – 1987 г. - ВА “Г.С. Раковски”, гр. София;
  • 1973 –1977 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен

Гражданска специалност: Инженер по експлоатация и поддръжка на ЕИМ.

Средно образование: 1973 г.

 

Професионална кариера:

  • 1997 – 1999 г - Генерален щаб на БА - старши помощник в отдел “Ракетни войски и артилерия” в ОУ-ГЩ;
  • 1992 – 1997 г - Генерален щаб на БА -старши помощник в отдел “Ракетни войски и артилерия;
  • 1989 – 1992 г - Командир на под. 46100 – гр. Самоков;
  • 1987 – 1989 г - Началник щаб на под. 46100 – гр. Самоков;
  • 1980 – 1985 г - Командир на батарея  под. 46100 – гр. Самоков;
  • 1977 – 1980 г - Командир на взвод в под. 32410 – гр. Разлог.

Езикови познания:  Руски език.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Отговаря за финансовата дейност, както и за изготвянето, съхраняването и състоянието на финансово-отчетните документи в Асоциацията: Ведомости от събрания членски внос; Касова книга за приходите и разходите; Отчети на приходите и разходите през всяка изминала година /фактури, касови бонове, преписи от протоколни решения, и др./, Бюджет за текущата година и Проектобюджет за следващата година; Ежегодно изготвя /съвместно с Председателя на Контролната комисия/, съгласува с Председателя на Асоциацията и на нейния УС и предлага за утвърждаване от УС и ОС Финансов отчет (бланка Г2 „Заявление за обявяване на годишни финансови отчети“) на ААРЗ „Ол. Панов“. До 30 Юни всяка година, съвместно с Председателите на Асоциацията и на Контролната комисия, представя в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието Финасовия отчет за предходната година. Архивира финансово-отчетните документи на Асоциацията и подпомага секретаря на Асоциацията и на нейния УС в архивирането на протоколите от проведените заседания на УС и ОС.Участва в разпечатването на необходими за дейността на сдружението материали.Работи с членовете на УС, изпълняващи задачи в направлението, за което отговаря.Участва в организацията и провеждането на заседанията на УС и ОС, както и на другите мероприятия на сдружението. Непрекъснато работи за увеличаване членовете на Асоциацията. Оповестява определените му по списък членове на ААРЗ за предстоящите мероприятия на ААРЗ. Работи с подрастващите от СОУ в района, където живее.