ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Полковник /з/ инж. Иван Георгиев Крайнов

      

      Дата на раждане:09. 10. 1954 г.

       Военно образование и квалификация:

       • 1989 г., висше - „Магистър по военно дело”- ВА ”Г.

       С. Раковски”,гр. София;

       • 1976 г., висше, ВВУА ПВО, гр. Шумен,

       специалност: „АТЧ-РВ, команден профил“

       Гражданска специалност: инженер, „Магистър по

       технология на машиностроенето“

       Средно образование:

       1972 г., гр. Шумен

       Следдипломна квалификация:

2000 г. - “Бизнес мениджмънт и маркетинг”, Институт за следдипломна квалификация, УНСС;                                                

• 1999 г. - Лицензиран оценител - “Оценител на машини и съоръжения”;

• 1992 г. - Педагогически курс - “ Военна педагогика и психология”;

• 1974 г. - Курс за шофьори, Шофьорска книжка, катег. „С“;

1974 г. - Курс по компютърна грамотност - MS “Officе”

Професионална кариера:

2000 ÷ 2012 г. - Мениджър, ЗОБУТ, Фирма ЕТ”ОЛАРТ-Олег Чернев;

1992 ÷ 2000 г. - Асистент и Главен асистент по „Бойно използване на РВ и А”

                             в катедра „РВ и А” на ВА”Г.С.Раковски”, гр.София;      

• 1991 ÷ 1992 г. - Командир на под. 36230, с. Бояново;

1989 ÷ 1991 г. - Началник на щаба на под.36230, с. Бояново;

• 1987 ÷ 1989 г. - Слушател във ВА ”Г. С. Раковски”, гр. София;

• 1981 ÷ 1987 г. - Командир на батарея в под. 22470, гр. Грудово;

1979 ÷ 1981 г. - Командир на ОПД в под.22470, гр.Грудово;

1976 ÷ 1979 г. - Командир на ОПД в под.38960, с.Телиш

Езикови познания:

Руски език

Семейно положение: Семеен, с един син

E-mail: ivan_kraynov@abv.bg

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

   Отговаря за организационната дейност и социалната политика в Асоциацията.Разработва и предлага в УС за обсъждане на промени в организационно-управленската структура и Устава /вътрешните правила/ за работа на Асоциацията. Отговаря за дейността на столичната организация на ААРЗ. При отсъствие или заетост на Председателя на ААРЗ и при съответно легитимно упълномощаване, го представя на заседания на ЦС на СОСЗР или на др. мероприятия. Подпомага Председателят на ААРЗ и на нейния УС в подготовката, отпечатването и размножаването на Годишните планове и доклади, както и на други необходими за дейността на сдружението документи /правилници, наредби, планове, инструкции по основните видове дейност, и т. н./, необходими за доброто функциониране на Асоциацията. Участва в организацията и провеждането на заседанията на УС и ОС, както и на другите мероприятия на сдружението. Работи с членовете на УС, изпълняващи задачи в направлението, за което отговаря. Оповестява определените му по списък членове на Асоциацията за предстоящите мероприятия на ААРЗ. Работи за увеличаване членовете на Асоциацията и отговаря за работата с индивидуални и колективни нейни членове, както и със сродни организации в градовете: Бургас, Царево, Средец, Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол, Варна, и др.Работи с подрастващите от СОУ в ж. к. ,,Младост 1” - София.